Στην Κύπρο συνάντηση Πανεπιστημίων Μέσης Ανατολής για τις κλιματικές αλλαγές

Στις 5-7 Μαΐου 2016 το Πανεπιστήμιο Frederick, φιλοξενεί στην Κύπρο τη 2η περιφερειακή συνάντηση του προγράμματος CLIMASP «Δημιουργία διεπιστημονικού προγράμματος για τις κλιματικές αλλαγές και την αειφορία», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε δύο βασικές συνιστώσες οι οποίες αφορούν:
α) στο ρόλο που η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει να επιτελέσει στην δημιουργία αειφόρων κοινωνιών, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς επαγγελματίες οι οποίοι θα συμβάλουν ο καθένας μέσα από το δικό του πεδίο, στην διαμόρφωση κοινωνιών οι οποίες θα δομούνται στη βάση της διατήρησης του τρίπτυχου κοινωνία-περιβάλλον-ανάπτυξη και
 β) στην αναγνώριση του ζητήματος των κλιματικών αλλαγών ως εθνικού, περιφερειακού και παγκόσμιου ζητήματος, το οποίο αλληλοσυνδεόμενο με μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η αποδάσωση, η έλλειψη πόσιμου νερού, η ερημοποίηση κ.λπ., επιδρά και επηρεάζει συστημικά την κοινωνία.
 Η επικέντρωση του προγράμματος στη Μέση Ανατολή είναι αποτέλεσμα των διαπιστώσεων σε επιστημονικό, αλλά και πολιτικό επίπεδο ότι ενώ η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον ευπρόσβλητες περιοχές του πλανήτη στην κλιματική αλλαγή, εντούτοις η συνεισφορά της, η πρόοδος αλλά και το σύνολο των δράσεων που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Πανεπιστημίων, πολιτικών, αλλά και ευρύτερα η κινητοποίηση και ενεργοποίηση του συνόλου της κοινωνίας είναι περιορισμένη εν συγκρίσει με άλλες περιοχές του πλανήτη.
Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής και με δεδομένο το γεγονός ότι η αντιμετώπιση στηρίζεται στη διεπιστημονική θεώρηση και  διερεύνηση, στην συνέργεια του συνόλου  των επιστημονικών πεδίων και  στην ουσιαστική συνεργασία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με το σύνολο όλων των ενδιαφερομένων μερών από τον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό βίο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει, με επίκεντρο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής να διασυνδέσει Πανεπιστήμια της Ευρώπης με Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, με στόχο την αναθεώρηση του συνόλου των προγραμμάτων σπουδών προς της κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και την διάχυση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, στη βάση της διαβούλευσης και της εμπλοκής του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών, της διάγνωσης των αναγκών και προτεραιοτήτων της κάθε χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως επίσης και τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο για την από κοινού ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλιών για την εξέταση της κλιματικής αλλαγής ολιστικά.
Στη συνάντηση που φιλοξενείται στην Κύπρο συμμετέχουν 60 Πανεπιστημιακοί από δώδεκα Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος), οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο του διεπιστημονικού διαλόγου να ανταλλάξουν απόψεις, εισηγήσεις, πρακτικές που έχουν υιοθετήσει διαπανεπιστημιακά και διασυνοριακά, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, ώστε το θέμα των κλιματικών αλλαγών να αποτελέσει αντικείμενο διεπιστημονικής ενασχόλησης στα προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στη βάση της διασύνδεσής τους με την κοινωνία των πολιτών, την αγορά εργασίας, το σύνολο των φορέων, οργανισμών και εμπλεκομένων φορέων οι οποίοι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση, αλλά και εφαρμογή των πολιτικών εκείνων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην απάμβλυνση και στη διαχείριση του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συντονιστής του οποίου είναι  το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιδιώκει  να ενισχύσει αφενός το διάλογο ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής στο ζήτημα των κλιματικών αλλαγών και αφετέρου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη μεταφορά Τεχνογνωσίας και περιεχομένου διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών από Πανεπιστήμια της Ευρώπης στα Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής. Το Πανεπιστήμιο Frederick από την Κύπρο και το Πανεπιστήμιο του Lueneburg της Γερμανίας συμμετέχουν, ως εταίροι στο πρόγραμμα,  για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης των Πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών τους τις κλιματικές αλλαγές, διασυνδέοντάς τα σε ένα ολιστικό πλαίσιο με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές τους διαστάσεις.
Το Πανεπιστήμιο Frederick επιλέγει ως ένα από τα δύο πανεπιστήμια «καθοδήγησης» και υποστήριξης των συμμετεχόντων από τη Μέση Ανατολή Πανεπιστήμιων, λόγω της παράδοσης που έχει δημιουργήσει στα θέματα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης και της σημασίας που απέδωσε μέσω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του προγραμμάτων στη διάχυση και στην ανάδειξη των πτυχών της αειφορίας στο σύνολο των προγραμμάτων του. Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, εν τούτοις η δράση του, τα προγράμματά του και το εύρος των ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει το έχουν καταστήσει διεθνώς γνωστό, ως το Πανεπιστήμιο της Κύπρου το οποίο έχει συνδέσει τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.
Δεδομένου του γεγονότος ότι  η συνάντηση έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και σε αυτήν θα συμμετέχουν  Πανεπιστημιακοί από ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως της Βιολογίας, της Εκπαίδευσης, της Αρχιτεκτονικής, της Υγείας, της Μηχανικής Περιβάλλοντος, των Οικονομικών, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στο περιθώριο αυτής θα διεξαχθούν επιμέρους συναντήσεις σε ειδικά πεδία επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος με στόχο την επέκταση και την περαιτέρω δικτύωση του Πανεπιστημίου Frederick, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τα Πανεπιστήμια των γειτονικών μας χωρών.
Απώτερη επιδίωξη της  συγκεκριμένης συνάντησης και γενικότερα του προγράμματος είναι η δημιουργία υψηλής ποιότητας προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις και δεδομένα της ΕΕ, με τη συνθήκη της Μπολώνιας, αλλά και τους νέους προσανατολισμούς για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030, όπως έχουν τεθεί για την Ανώτατη Εκπαίδευση μέσα από την UNECE, UNESCO, την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία για την Κλιματική Αλλαγή, τη συνεργασία των Περιφερειακών Κέντρων Αριστείας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ευρώπη κ.λπ.
Η φιλοξενία της συγκεκριμένης συνάντησης έχει προστιθέμενη αξία με ιδιαίτερα πολιτική σημασία, αφού αρχικά ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αίγυπτο, αλλά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί στην Κύπρο, ως σταθεροποιητικού και εξισορροπητικού παράγοντα στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό και λόγω του ρόλου που έχει να επιτελέσει η Κύπρος, ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, θα παραστεί στις εργασίες της συνάντησης και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής.

Πηγή: ΥΠ. Παιδείας

 

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 01:57

Τελευταιες Ειδησεις

29 Νοεμβρίου
Γαλλία: Το Παρίσι ζητά μια συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας για το μεταναστευτικό
21:45
Η ΕΕ αντικαθιστά τον μηχανισμό χορήγησης αδειών εξαγωγής εμβολίων κατά της COVID-19 με νέο εργαλείο
21:35
Ιράν: Αισιόδοξος ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Ενρίκε Μόρα μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στη Βιέννη
21:20
Ρωσία: Το ρωσικό φάρμακο κατά της λοίμωξης του κορονοϊού Mir-19 θα είναι αποτελεσματικό κατά του στελέχους Όμικρον
21:13
Θέματα πανδημίας και η νέα μετάλλαξη όμικρον συζητήθηκαν σε έκτακτη  συνάντηση των υπουργών Υγείας των G-7
21:08
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:Η νέα μετάλλαξη Ομικρον αποτελεί μεγάλη απειλή
21:06
Πυκνή ομίχλη που παρατηρείται  στις περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας επηρεάζει αρνητικά την ορατότητα για τους οδηγούς
21:04
Οριστική διακοπή στο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ λόγω πυκνής ομίχλης
20:43
Nέα επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας στην Κύπρο - 586 κρούσματα
20:30
Δύο ακόμα κρούσματα της Όμικρον στο Λονδίνο - Στα 11 τα περιστατικά στη Βρετανία
20:22
Στα 42.683 τα νέα κρούσματα Covid στο Ην. Βασίλειο
20:06
Το ενδεχόμενο διπλού φονικού διερευνά η αστυνομία μετά την εξαφάνιση δύο γυναικών από τη Ρωσία
20:05
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand