Σε €1,34 δισ. οι ταμειακές ροές της ΚΕΔΙΠΕΣ από Σεπτέμβριο 2018, στα €116,3 εκ. το α΄ τρίμηνο 2022

Σε €1.340,5 εκατομμύρια ανήλθαν οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) μέχρι 31 Μαρτίου του 2022. Αύξηση 1% σημείωσαν οι ταμειακές εισροές του α΄ τριμήνου του 2022, αγγίζοντας τα €116,3 εκ., σε σύγκριση με δ΄ τρίμηνο του 2021 και αύξηση 13%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Πρόοδο Διαχείρισης Σεπτέμβριος 2018 – Μάρτιο 2022» της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ταυτόχρονα, η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε σε συνολική αποπληρωμή της κρατικής στήριξης, ύψους €740 εκ. ενώ ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε από το ΔΣ της εταιρείας η αναθεωρημένη Συμφωνία Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου με την Altamira.

Οι σωρευτικές εισπράξεις από χορηγήσεις συμβάλλουν κατά 58% και οι εισπράξεις από ακίνητα συμβάλλουν κατά 38% στις συνολικές ταμειακές εισροές, σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία τονίζει πως βασικός άξονας του επιχειρηματικού πλάνου της είναι «η μείωση του μη-εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου μέσω λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης».

Πιο συγκεκριμένα, οι ταμειακές εισροές του A ́ Τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €116,3 εκ. σημειώνοντας μικρή αύξηση 1%, έναντι €115,5 εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2021, και αύξηση 13,8%, έναντι €102,2 εκ. του αντίστοιχου τρίμηνου του 2021.

Σύμφωνα με την «Πρόοδο Διαχείρισης Σεπτέμβριος 2018 – Μάρτιο 2022», οι προκλήσεις το Α’ Τρίμηνο του 2022 συνεχίστηκαν λόγω της πανδημίας, εντούτοις οι εισροές χορηγήσεων διατηρήθηκαν σε ψηλά επίπεδα και ανήλθαν σε €66,9εκ. έναντι €72,0εκ. του Δ’ Τριμήνου του 2021 καταγράφοντας μείωση 7,1% και αύξηση 29,9% έναντι €51,5εκ. του A ́ Τριμήνου 2021.

Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Αλταμίρα διαμορφώθηκαν σε €146,5εκ. το Α’ Τρίμηνο του 2022 έναντι €190,8εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 23,2%.

Όπως αναφέρεται στην Πρόοδο Διαχείρισης, η αναθεωρημένη Συμφωνία Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου με την Altamira έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς δέσμευση ότι συνάδει με όρους της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/03/2022 ήταν €134,6 εκ.

Ταυτόχρονα, η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε τον Ιούνιο 2022 σε νέα αποπληρωμή ύψους €100 εκ. της κρατικής στήριξης, διαμορφώνοντας τη συνολική αποπληρωμή σε €740 εκ.

Εκτός από την αποπληρωμή σε μετρητά, περίπου ποσό €2,6 εκ. έχει αποπληρωθεί με μεταφορά περιουσιακών στοιχείων όπως συλλογών έργων τέχνης και διαγραφές ΚΦΙΚΒ, ενώ περίπου €140 εκ. θα αποπληρωθούν με τη μορφή μεταβίβασης ακινήτων σε τιμές αγοράς.

Όπως τονίζει, «η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών».

Επιπλέον, η ΚΕΔΙΠΕΣ προχώρησε σε εξόφληση λειτουργικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ύψους €397,6 εκ. και εξόφληση υποχρεώσεων €249,1 εκ.

Σύμφωνα με την Πρόοδο Διαχείρισης, οι χορηγήσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ διαμορφώθηκαν σε €6.374 εκ. στο τέλος του A ́ Τριμήνου 2022, σημειώνοντας μικρή μείωση 0,8% και συνολική μείωση 13,5% από το Δ ́ Τρίμηνο του 2021 και από το αρχικό υπόλοιπο αντίστοιχα, το οποίο ανερχόταν στα €7.371 εκ.

Η συνολική απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου από την έναρξη των εργασιών, εξαιρουμένων των τόκων, ανήλθε σε 32%.

Οι χορηγήσεις σε Δήμους και Κυβερνητικούς Οργανισμούς μειώνονται σταδιακά, όπως αναφέρεται, μέσω των τακτικών (κυρίως ετήσιων) δόσεων, με συνολική μείωση στο 29,3%. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η μείωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς εταιρείες, ανέρχεται συνολικά στο 20,8% ενώ η μείωση των ιδιωτών ανέρχεται στα 11,4%.

Οι σωρευτικές άλλες ταμειακές εισροές συνολικού ύψους €57,3 εκ. αφορούν κυρίως έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται στην Αλταμίρα στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και εισροές από πωλήσεις άλλων στοιχείων ενεργητικού.

Απομόχλευση δανειακού χαρτοφυλακίου

---------------------------

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την απομόχλευση, οι ανακτήσεις δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθαν συνολικά στα €1.259 εκ. ή 17,1% της αρχικής ονομαστικής αξίας με τη μορφή:

Μετρητών: €778εκ. ή 10,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας

Ακινήτων: €481εκ. ή 6,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας

Επιπλέον, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι υπήρξαν συνολικές διαγραφές ύψους €1.101 εκ. ή 14,9% με συνολική απομόχλευση 32% πριν τον τοκισμό του χαρτοφυλακίου.

Πωλήσεις και δημοπρασίες ακινήτων

--------------------------------

Σύμφωνα με την Πρόοδο Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι συνολικές πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στα €467,3 εκ. εκ των οποίων €38,4 εκ. ολοκληρώθηκαν το Α’ Τρίμηνο 2022.

Οι ανακτήσεις ακινήτων έναντι ανταλλαγής χρέους ανήλθαν σωρευτικά σε €481,5 εκ., εκ των οποίων €20,5 εκ. το Α’ Τρίμηνο 2022. Στις ανακτήσεις ακινήτων περιλαμβάνονται ακίνητα ανακτήσιμης αξίας €92,4εκ. από ανακτήσεις μετά από αποτυχημένες δημοπρασίες, εκ των οποίων €7,0εκ. το Α Τρίμηνο 2022. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.721 δημοπρασίες υποθηκευμένων ακινήτων αξίας €461 εκ. Οι πωλήσεις υποθηκευμένων ακινήτων σε δημοπρασίες ανήλθαν σε 352 ακίνητα αξίας €19,3εκ, εκ των οποίων 84 ακίνητα αξίας €4,3εκ. το Α’ Τρίμηνο 2022.

Ακίνητη περιουσία ύψους €140 εκ. έχει εξαιρεθεί από ενέργειες για πώληση και θα μεταφερθεί στο Κράτος ως αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας.

Σημειώνει ότι συνολικά 1.485 ακίνητα ύψους €177,2εκ. πωληθήκαν μέσα σε 1 χρόνο από την ανάκτησή τους, σημειώνοντας δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά, με εξαίρεση την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 λόγω πανδημίας.

Εισροές από ακίνητα

------------------

Σύμφωνα με την Πρόοδο Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, «οι εισροές από τη διαχείριση ακινήτων, παρά την πανδημία, έχουν διατηρηθεί σε αρκετά καλό επίπεδο και σε αυτό έχουν συμβάλει σημαντικά οι εκστρατείες προώθησης ακινήτων μεσαίας εμπορευσιμότητας που υλοποιούνται από την Αλταμίρα».

Συγκεκριμένα, οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Αλταμίρα από το Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι 31 Μαρτίου του 2022 ανήλθαν σε €488,6 εκ. και οι σωρευτικές εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €17,1 εκ.

Επίσης, οι εισπράξεις από πωλήσεις του Α’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €38,9 εκ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% από το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 14,8% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, οι εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €0,9 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 40% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και μείωση 30% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ σημειώνει ότι δεν προωθούνται πωλήσεις ακινήτων για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για απόκτηση από το Κράτος για χρήση από κρατικές υπηρεσίες ή τις τοπικές αρχές.

Δ.Κ.

Τελευταία Ενημέρωση: 24 Ιουνίου 2022 - 16:44

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

03 Οκτωβρίου
Ανακαινίζεται το σπίτι που γεννήθηκε στην Αυστρία ο Χίτλερ. Αντιδράσεις για τη χρήση που του επιφυλάσσεται
10:51
Ελλάδα: Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» η Μαίρη Χρονοπούλου. Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας της
10:25
Η Γερμανία οδεύει σε ρεκόρ εξαγωγών στρατιωτικού υλικού
10:13
Τμήμα Μετεωρολογίας - 1ο Δελτίο Καιρού 03/10/23
09:54
Τουρκία: Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά στόχων που συνδέονται με το PKK – Δεκάδες συλλήψεις
09:40
Θύμα νέας τηλεφωνικής απάτης 89χρονη. Επιτήδειοι παρίσταναν τους γιατρούς και της απέσπασαν €3.000
09:09
Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο Ακριβός Τσολάκης
08:58
Τούρκος ιστορικός ζητά να κλείσει η Αγία Σοφία – Προειδοποιεί για κίνδυνο κατάρρευσης
08:47
Αρχίζουν αύριο σε Λευκωσία και Λεμεσό ταυτόχρονοι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό και τη γρίπη
08:36
Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν σφάλλει αν ποντάρει στην κόπωση των Δυτικών
08:02
Τίτλοι Ειδήσεων - Τρίτη 03 Οκτωβρίου
07:30
Θανατηφόρο τροχαίο στον παλαιό δρόμο Κόρνου - Κοφίνου. Θύμα η Μαρία Παπαμιχαήλ
07:02
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand