'Εκθεση ΕΥ για Δ. Παραλιμνίου: Ανείσπρακτα τέλη για ακίνητη ιδιοκτησία, αυθαίρετες επεμβάσεις και άλλες παρατυπίες

Ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, μη συμφιλίωση εσόδων για οικοδομικές εργασίες, μη καταχώρηση υλικών σε αποθήκη, παραχώρηση παρεμφερών ωφελημάτων σε υπαλλήλους με επιβάρυνση, επεμβάσεις σε ζώνη προστασίας της παραλίας και σωρεία άλλων παρατυπιών και ελλείψεων καταγράφει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Δήμο Παραλιμνίου που δόθηκε την Πέμπτη στην δημοσιότητα.

Τα κυριότερα ευρήματα της ΕΥ αφορούν αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, των διαδικασιών, πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει ο Δήμος, με ευθύνη της  διοίκησης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη των στόχων του με τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, για επιβεβαίωση της φυσικής ύπαρξής τους και για σκοπούς προστασίας τους από τυχόν υπεξαιρέσεις και μη τήρηση μητρώου εμβασμάτων, για καταχώριση επιταγών που λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου, για σκοπούς έκδοσης των σχετικών αποδείξεων είσπραξης και καταχώρισης των εισπράξεων στα βιβλία του Δήμου. Ο Δήμος, αναφέρεται, δεν κινεί αγωγές για είσπραξη των καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων και δεν τηρεί μητρώο αγωγών/δικαστικών υποθέσεων.  

Επίσης στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν γίνεται συμφιλίωση των εσόδων, σύμφωνα με το μητρώο αδειών οικοδομής/ διαχωρισμού οικοπέδων και το Γενικό Καθολικό, για την παρακολούθηση και έλεγχο των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων, καθώς και των σχετικών εισπράξεων και ο Δήμος δεν έχει υιοθετήσει μητρώο συμβολαίων, για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση της υλοποίησης των συμβάσεων αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.

Επιπρόσθετα η ΕΥ υποδεικνύει ότι μεγάλες ποσότητες ειδών σημαντικής αξίας, όπως πάσσαλοι ηλεκτροδότησης, λαμπτήρες, σωλήνες αμιάντου, εξαρτήματα υδατοπρομήθειας, κρεβατάκια και ομπρέλες θαλάσσης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιφραγμένο χώρο, χωρίς να είναι καταχωρισμένα σε Καθολικό Αποθήκης και παραχωρούνται παρεμφερή ωφελήματα στο προσωπικό (Ταμείο ευημερίας υπαλλήλων και εργατών και Ταμείο στήριξης εργατών) και εισφορές σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Δήμο.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για όλες τις διαφημιστικές πινακίδες που είναι εγκατεστημένες στα όριά του και να τις καταχωρίσει σε μητρώο διαφημιστικών πινακίδων, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των σχετικών δικαιωμάτων στις περιπτώσεις που μπορούν να εκδοθούν άδειες και η λήψη δικαστικών μέτρων για τις πινακίδες που αναρτήθηκαν παράνομα.

Επίσης η έκθεση αναφέρει πως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εφαρμόζει άρθρο του περί Δήμων Νόμου, που προνοεί ότι ο διευθυντής ή υπεύθυνος επιχειρήσεως ξενοδοχείου πρέπει να παρουσιάζει για επιθεώρηση και έλεγχο τα έντυπα και βιβλία που σχετίζονται με την καταβολή τελών διανυκτερεύσεων, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και σε χρόνο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την επιβολή και είσπραξη τέλους θεάματος, ο Δήμος δεν τηρεί μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται όλοι οι αδειούχοι χώροι και να επιθεωρεί υποστατικά, ώστε να εντοπίζει χώρους στους οποίους εκτελούνται δημόσια θεάματα χωρίς άδεια.

Επίσης στον φορολογικό κατάλογο τελών ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2014, αναφέρει η έκθεση ότι δεν περιλαμβάνονται 880 περιπτώσεις τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας, για τα οποία εξακολουθεί να οφείλεται δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €57.767, που επιβλήθηκε τα έτη 2006-2013, χωρίς οι εν λόγω περιπτώσεις να διερευνηθούν, σε συνεργασία με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου, για να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν παρουσιάζονται στους φορολογικούς καταλόγους του 2014, δεδομένου ότι για την πώληση ή μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση όλων των οφειλόμενων δημοτικών τελών ακίνητης ιδιοκτησίας.

Η έκθεση της ΕΥ αναφέρει παράλληλα πως για την παρακολούθηση και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει, ο Δήμος δεν έχει υιοθετήσει μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα και εξοπλισμός που εξασφαλίζεται μέσω των προγραμμάτων αυτών, δεν καταχωρίζεται σε κατάλληλο μητρώο περιουσιακών στοιχείων.

Τα έγγραφα για κάθε απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν τηρούνται σε ξεχωριστούς φακέλους και δεν καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο. Επίσης, δεν λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, μέσα στις καθορισμένες από το Σύνταγμα προθεσμίες.

Ο Δήμος δεν λαμβάνει μέτρα για αξιοποίηση του ορόφου κτηρίου που ενοικιάστηκε κατά το 2007, για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τερματισμό της συνεχιζόμενης διασπάθισης δημόσιου χρήματος, αφού για την περίοδο 12/2007-2/2016, πληρώθηκαν ενοίκια συνολικού ύψους €139.120.

Σύμφωνα με επιστολή του Δημάρχου προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, ημερ. 18.6.2014, περί τα τέλη Μαρτίου του 2014 διαπιστώθηκε έλλειμμα στο ταμείο δημοτικού υπαλλήλου με καθήκοντα εισπράκτορα ύψους €109.502,32 και η ΕΥ επισημαίνει ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταγγελθεί η υπόθεση στην Αστυνομία.

Επίσης αναφέρεται ότι ο Δήμος δέχεται την είσπραξη οφειλών με αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών, κατά παράβαση των σχετικών Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και ότι αριθμός ξενοδοχείων στα δημοτικά όρια έχει προβεί σε ανακαινίσεις ή/και επεκτάσεις, με ανέγερση πρόσθετων ορόφων, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια οικοδομής και χωρίς ο Δήμος να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Η ΕΥ διευκρινίζει ότι ζήτησε από τον Δήμο να της αποστείλει αναλυτική κατάσταση, με αναφορά στο κατά πόσο η εκτέλεση των εργασιών έγινε/γίνεται χωρίς άδεια, τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος ή προτίθεται να λάβει, καθώς και κατά πόσο ο Δήμος έχει εκδώσει στα ξενοδοχεία αυτά άδεια λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού, σύμφωνα με το Άρθρο 103 του περί Δήμων Νόμου, χωρίς όμως οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Η ΕΥ σημειώνει ότι  μπορεί, με βάση μεταβατική διάταξη του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (Ν.34(I)/2019), να παρέχεται περίοδος πέντε ετών για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος άνευ άδειας λειτουργίας, "τούτο όμως δεν σημαίνει ότι παύει να συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη η διεξαγωγή οικοδομικών εργασιών, χωρίς άδεια οικοδομής".

Σύμφωνα με την ΕΥ η ανέγερση και εκτέλεση πρόσθετων εργασιών ή τροποποιήσεων σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα, που αφορούν σε μεγάλες αναπτύξεις χωρίς άδεια οικοδομής και η χρήση και λειτουργία τους χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας των ενοίκων και του προσωπικού.

Στην έκθεση επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν λαμβάνει μέτρα, αναφορικά με τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές και τα πρατήρια πετρελαιοειδών που λειτουργούν στην περιοχή του χωρίς άδεια λειτουργίας, λόγω της μη εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, θέμα το οποίο συνδέεται και με τους ελέγχους που θα πρέπει να διεξάγουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κατά το στάδιο της εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.

Επίσης ο Δήμος δεν έχει διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ευρήματα από τη διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων που υποβλήθηκαν στην ΕΥ  από φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ο Δήμος, χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, προχώρησε σε αυθαίρετες επεμβάσεις επί της ζώνης προστασίας της παραλίας, καθώς και μέσα στη θάλασσα, αναφέρεται στην έκθεση. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε εκβραχισμούς, κατασκευή χωμάτινων πεζόδρομων και ξερολιθιών, καθώς και σε άλλες χωματουργικές εργασίες.

Αναφέρεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις έγινε ανάθεση εργασιών σε εργολάβους, είτε χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διαγωνισμός, είτε με βάση τις τιμές συμβολαίων που είχαν συνάψει προηγουμένως οι συγκεκριμένοι εργολάβοι με τον Δήμο, τα οποία όμως δεν βρίσκονταν πλέον σε ισχύ. Η ΕΥ παρατήρησε εξάλλου την εκ των υστέρων έγκριση πληρωμών από το ΔΣ, μετά από σχετική ενημέρωση που του έγινε από τον Δήμαρχο.

Λέει ακόμη ότι σε συγκεκριμένη ανάπτυξη έχουν ανεγερθεί κατοικίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από άδεια οικοδομής. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ότι έχει εκδώσει άδειες οικοδομής για ανέγερση 21 κατοικιών και όχι για 30 κατοικίες που φαίνεται να έχουν ανεγερθεί. Σημειώνουμε ότι ο καταγγέλλων αναφέρει ότι 2 από τις 30 κατοικίες έχουν ανεγερθεί σε χώρο πρασίνου.

Ο Δήμος, αναφέρεται, εξέφρασε την άποψη ότι «την ευθύνη για την επίβλεψη του έργου την έχει ο επιβλέπων μηχανικός και όχι ο Δήμος Παραλιμνίου» αλλά η ΕΥ θεωρεί απαράδεκτο για τον Δήμο να μην λαμβάνει ο ίδιος κατασταλτικά μέτρα κατά των παρανομούντων (ιδιοκτήτη, εργολάβου και επιβλέποντα μηχανικού).

Κατά τον οικονομικό έλεγχο του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας από ιδιώτη ελεγκτή, παρατηρήθηκε πληρωμή ποσού ύψους €4.000 προς την Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) Λτδ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Η  ΕΥ ύστερα από έλεγχο διαπίστωσε ότι η εταιρεία σχηματίστηκε το 2014 «με επιθυμία» αριθμού φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Παραλιμνίου και Σωτήρας και έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας μεταξύ των τοπικών αρχών της Επαρχίας Αμμοχώστου και της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας–Αμμοχώστου και άλλων προσώπων.

Η ΕΥ διαπίστωσε ότι η εταιρεία, ανεπίτρεπτα, έχει καταστεί δικαιούχος προμήθειας για 63 έργα με εκτιμώμενο κόστος €96,5 εκ., τα οποία εκτελούνται από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δημόσιο χρήμα, κρατικούς ή/και κοινοτικούς πόρους και έχει καθορίσει την καταβολή ετήσιας συνδρομής από τις Τοπικές Αρχές προς την εταιρεία.

Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση, μέσω ιδιώτη αναδόχου έναντι ποσού €103.000, μελέτης σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Πέραν των θεμάτων που προκύπτουν, σχετικά με την υπαγωγή τέτοιων συμβάσεων στη σχετική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, η ΕΥ υπέδειξε ότι πληροφορίες που δίνονται στον ανάδοχο σχετικά με τον προγραμματισμό έργων θα πρέπει να καθίστανται δημόσιες, αφού αποτελούν σημαντικό βοήθημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή και δεν θα πρέπει να υπάρχει προνομιακή διάχυση τέτοιων πληροφοριών, ώστε να αποκλείονται φαινόμενα δυσμενούς διάκρισης ή και διαφθοράς.

Η ΕΥ εξέφρασε την άποψη ότι οι δράσεις και οι πράξεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να υλοποιούνται με βάση το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και την προστασία των διοικουμένων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα γνώσης και όχι με βάση το συμφέρον συγκεκριμένης εταιρείας, στην περίπτωση αυτή της ΤΕΒΕΑ και των μελών της, η οποία χρηματοδοτείται και από Τοπικές Αρχές και στην οποία παρέχονται στοιχεία/πληροφορίες, που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως εμπιστευτικές.

Τελευταία Ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:29

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

18 Οκτωβρίου
Το θέμα των πολιτογραφήσεων ενόψει των «βουλευτικών» έθεσε η Γενί Ντουζέν
21:42
Aίγυπτος: Απαγόρευση εισόδου σε μη εμβολιασμένους φιλάθλους και σε μη εμβολιασμένους δημοσίους υπαλλήλους
21:32
Πλησίασαν τις 50 χιλιάδες τα ημερήσια κρούσματα κορωνοϊού στο Ην. Βασίλειο
21:02
Υεμένη: 150 αντάρτες Χούθι νεκροί σε νέες αεροπορικές επιδρομές νότια της Μαρίμπ
20:31
Τσεχία: Ο πρόεδρος Ζέμαν δεν είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του
20:15
Γραπτή Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου – Απάντηση σε κ. Αρίστο Δαμιανού και ΑΚΕΛ
20:05
Κορωνοϊός: Δύο θάνατοι, 166 τα κρούσματα και 57 νοσηλευόμενοι
19:34
Αφιερωμένη στον σερ Ντ έιβιντ Έιμες η συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων
19:30
Έγγραφο με επιλογές αντίδρασης σε σχέση με Βαρώσια και ΑΟΖ θα εξετάσουν τον Νοέμβριο οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ
19:25
Στη Βουδαπέστη ο ΥΠΕΞ
19:16
Τάταρ: Δεν υπάρχει κυπριακότητα, μόνο Έλληνες και Τούρκοι στην Κύπρο
18:57
Νικόλας Παπαδόπουλος: Το ΔΗΚΟ θα επικεντρωθεί στο να δώσει καλύτερη προοπτική, στην τουριστική βιομηχανία
18:52
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand