Πακέτο μέτρων για φορολογική δικαιοσύνη προτείνει η ΕΕ

Δέσμη μέτρων φορολογικής πολιτικής της ΕΕ με στόχο τη δίκαιη φορολογία ως μέσο προστασίας των δημόσιων εσόδων, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασαν ο Αντιπρόεδρος Β.Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Π.Τζεντιλόνι.

Το πακέτο επιδιώκει να ενισχύσει τη φορολογική δικαιοσύνη, εντείνοντας την καταπολέμηση της φορολογικής κατάχρησης, περιορίζοντας τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και αυξάνοντας τη φορολογική διαφάνεια. Παράλληλα, επικεντρώνεται στην απλοποίηση των φορολογικών κανόνων και διαδικασιών και περιλαμβάνει την άρση των φορολογικών εμποδίων και των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους φορολογούμενους σε πολλούς τομείς, ώστε να είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να ευδοκιμούν και να αναπτυχθούν στην ενιαία αγορά.

Συγκεκριμένα αποτελείται από τρεις ξεχωριστές πρωτοβουλίες:

- Το Σχέδιο Δράσης για Φορολογία παρουσιάζει 25 ξεχωριστές δράσεις για να καταστήσει τη φορολογία απλούστερη, πιο δίκαιη και καλύτερα προσαρμοσμένη στη σύγχρονη οικονομία τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι ενέργειες θα κάνουν τη ζωή ευκολότερη για τους έντιμους φορολογούμενους, αφαιρώντας τα εμπόδια σε κάθε βήμα, από την εγγραφή έως την αναφορά, την πληρωμή, την επαλήθευση και την επίλυση διαφορών. Το σχέδιο δράσης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, να καταπολεμήσουν καλύτερα τη φορολογική απάτη, να βελτιώσουν τη συμμόρφωση και να μειώσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις.

- Η πρόταση για τη διοικητική συνεργασία (DAC 7) επεκτείνει τους κανόνες φορολογικής διαφάνειας της ΕΕ σε ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι ώστε όσοι κερδίζουν χρήματα μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες να πληρώνουν επίσης το δίκαιο μερίδιό τους. Αυτή η νέα πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που δημιουργούνται από πωλητές σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Η πρόταση ενισχύει επίσης και αποσαφηνίζει τους κανόνες σε άλλους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την καταπολέμηση της φορολογικής κατάχρησης, για παράδειγμα μέσω κοινών φορολογικών ελέγχων.

- Η ανακοίνωση για τη φορολογική χρηστή διακυβέρνηση επικεντρώνεται στην προώθηση της δίκαιης φορολογίας και στην καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού, στην ΕΕ και διεθνώς. Για το σκοπό αυτό, η Κομισιόν προτείνει μια μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος αντιμετωπίζει τον φορολογικό ανταγωνισμό και αντιμετωπίζει τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές εντός της ΕΕ. Προτείνει επίσης βελτιώσεις στον ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών, ο οποίος ασχολείται με χώρες εκτός ΕΕ που αρνούνται να ακολουθήσουν διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. Αυτό, μέχρι στιγμής ενθάρρυνε τις τρίτες χώρες να υιοθετήσουν πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η ανακοίνωση περιγράφει επίσης την προσέγγιση της ΕΕ για συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της φορολογίας, σύμφωνα με την ατζέντα της αειφόρου ανάπτυξης του 2030.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το σημερινό πακέτο είναι το πρώτο μέρος μιας ολοκληρωμένης και φιλόδοξης φορολογικής ατζέντας της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Ανακοίνωσε δε ότι θα εργαστεί επίσης για μια νέα προσέγγιση στη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολυεθνικές καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιό τους. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, θα υποβάλει προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η φορολογία υποστηρίζει τον στόχο της ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Όπως τόνισε ο Επίτροπος Τζεντιλόνι κατά την παρουσίαση του πακέτου "το Φορολογικό Σχέδιο Δράσης μας, περιέχει ένα σύνολο 25 μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των φορολογικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις, στην καλύτερη καταπολέμηση της απάτης και στην προώθηση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων".

"Στον τομέα του ΦΠΑ, ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν προτάσεις απλούστευσης των κανόνων ΦΠΑ σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των επιβατικών μεταφορών, των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Η πρόταση αποσκοπεί στην προσαρμογή των κανόνων ΦΠΑ της ΕΕ στην ψηφιοποίηση, αυξάνοντας τη χρήση ΤΠ για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης. Και προτάσεις για την πρόληψη και επίλυση διαφορών στον τομέα του ΦΠΑ, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης και την αποφυγή περιπτώσεων διπλής φορολογίας", επεσήμανε.

"Σε άλλους τομείς της φορολογίας, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για διευκόλυνση και προώθηση της φορολογικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, μαζί με τα κράτη μέλη, με βάση τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Και μείωση στους φορολογικούς φραγμούς για τις διασυνοριακές επενδύσεις, διερευνώντας τη δυνατότητα ενός κοινού, τυποποιημένου συστήματος για την παρακράτηση φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς και ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και μηχανισμών συνεργασίας", επεσήμανε.

"Η δεύτερη πρωτοβουλία μας επεκτείνει τους κανόνες φορολογικής διαφάνειας της ΕΕ σε ψηφιακές πλατφόρμες.
Τα κράτη μέλη θα παράσχουν τα εργαλεία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα που κερδίζουν οι πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες, για να διασφαλίσουν την κατάλληλη είσπραξη φόρων, περιορίζοντας παράλληλα τα διοικητικά βάρη για τις ίδιες τις πλατφόρμες. Οι κανόνες θα ισχύουν εξίσου σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτοί οι κανόνες καταγράφουν την παροχή υπηρεσιών, την πώληση αγαθών, την ενοικίαση ακινήτων, την ενοικίαση οποιουδήποτε τρόπου μεταφοράς και επένδυσης, καθώς και τον δανεισμό στο πλαίσιο του crowdfunding. Η πρότασή μας εισάγει ομοιόμορφες υποχρεώσεις αναφοράς για ψηφιακές πλατφόρμες σχετικά με το εισόδημα που κερδίζουν όσοι πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω αυτών των πλατφορμών. Οι πλατφόρμες θα αναφέρουν μόνο σε ένα επιλεγμένο κράτος μέλος και μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτό θα απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες για αυτούς. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν πότε οφείλεται φόρος από τις πωλήσεις μέσω πλατφορμών",εξήγησε ο Επιτροπος.

"Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής σε ένα σημείο: Αυτή η πρόταση καθορίζει μόνο κανόνες αναφοράς και όχι κανενός είδους κανόνες σχετικά με τον τρόπο φορολογίας του εισοδήματος των πωλητών. Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στον ΟΟΣΑ, οι οποίες εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποιημένη οικονομία στο σύνολό της πρέπει να φορολογείται σε περιπτώσεις όπου λειτουργεί σε δικαιοδοσία χωρίς φυσική παρουσία", διευκρίνισε.

"Και τέλος, σχετικά με τη φορολογική χρηστή διακυβέρνηση, καθορίζουμε την ατζέντα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού και την ενίσχυση των προτύπων χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΕ και παγκοσμίως", δήλωσε ο Π.Τζεντιλόνι. "Αυτή περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού καταλόγου των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών, πρώτες ιδέες για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων και μέτρα για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στον φορολογικό τομέα υπό το φως των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης".

"Από τότε που παρουσιάσαμε την πρώτη μαύρη λίστα σε επίπεδο ΕΕ των παγκόσμιων φορολογικών παραδείσων πριν από τέσσερα χρόνια, αξιολογήθηκαν 95 δικαιοδοσίες και έχουν εξαλειφθεί περισσότερα από 120 επιβλαβή φορολογικά καθεστώτα. Τώρα προχωράμε για να ενισχύσουμε αυτό το εργαλείο. Μόλις χθες η Κομισιόν συνέστησε στα κράτη μέλη να μην παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε εταιρείες με συνδέσμους προς δικαιοδοσίες μαύρης λίστας και σήμερα ανακοινώνουμε περαιτέρω μέτρα για να κάνουμε τη διαδικασία καταχώρισης πιο αποτελεσματική. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται για την επιλογή των δικαιοδοσιών που εξετάζουμε, για να συμπεριλάβουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα και να διασφαλίσουμε ότι καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι. Θέλουμε επίσης να αναθεωρήσουμε τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιοδοσίες, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Τελευταιες Ειδησεις

03 Μαρτίου
Νέα σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
21:40
Ζημιές στο ιστορικό κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα προκάλεσε η πυρκαγιά
21:34
8 τραυματίες σε μια ύποπτη «τρομοκρατική» επίθεση νεαρού άνδρα με μαχαίρι στην νότια Σουηδία
21:05
ΑΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2-0
20:27
Στα 323 τα νέα περιστατικά κορωνοϊού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας
20:06
"Καταρρέουμε. Βοηθήστε μας" φωνάζουν αιγοπροβατοτρόφοι
20:00
Φωτιά μαίνεται στο ιστορικό κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα
19:43
Ελλάδα: Αυστηρότερα μέτρα από αύριο στις μετακινήσεις
19:09
Το Βερολίνο στέλνει φρεγάτα ανοιχτά της Λιβύης
19:03
Σαράντα νέοι θάνατοι και 2702 νέα κρούσματα κορωνοιού στην Ελλάδα
18:42
Γαλλία-κορονοϊός: Πιθανή χαλάρωση των περιορισμών από τα μέσα Απριλίου
18:06
«Ελαφρώς βελτιωμένη» η υγεία του Πρίγκιπα Φίλιππου, αλλά με πόνους
17:46
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand