Η Κομισιόν παρουσιάζει μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ

Το νέο αντιτρομοκρατικό θεματολόγιο της Κομισιόν για την ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασαν οι Αντιπρόεδροι Σχοινάς και Γιούροβα. Το πακέτο προτάσεων και μέτρων έχει στόχο "να εντείνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ στις τρομοκρατικές απειλές".

Η ατζέντα της Κομισιόν επιδιώκει "να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην καλύτερη πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής". Η Ευρωπόλ, ο Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, θα προσφέρει καλύτερη επιχειρησιακή υποστήριξη στις έρευνες των κρατών μελών στο πλαίσιο της αναθεωρημένης εντολής που προτείνεται σήμερα.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόβλεψης, πρόληψης, προστασίας και αντίδρασης, η Αντιτρομοκρατική Ατζέντα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό τρωτών σημείων και οικοδόμηση ικανότητας για πρόβλεψη απειλών μέσω του κέντρου Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN).

Με στόχο την ανθεκτικότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας, η Κομσιόν θα δημιουργήσει συμβουλευτικές αποστολές για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου, βασιζόμενη στην εμπειρία μιας ομάδας συμβούλων προστασίας της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη επιθέσεων με αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, και την εξάπλωση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών στο Διαδίκτυο, η Κομισιόν καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν επειγόντως τους κανόνες για την κατάργηση τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Η προώθηση της ένταξης και η παροχή ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να συμβάλει στο να καταστούν οι κοινωνίες πιο συνεκτικές και να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Το σχέδιο δράσης για την ένταξη θα συμβάλει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της κοινότητας.

Η Ατζέντα επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση της προληπτικής δράσης στις φυλακές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση και την επανένταξη των ριζοσπαστικών κρατουμένων. Για τη διάδοση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η Κομισιόν θα προτείνει τη δημιουργία ενός Κέντρου Γνώσης της ΕΕ που θα συγκεντρώνει φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και ερευνητές.

Σε ό,τι αφορά τους ξένους τρομοκράτες μαχητές και τα μέλη της οικογένειάς τους, η Κομισιόν θα υποστηρίξει την κατάρτιση και την ανταλλαγή γνώσεων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν την επιστροφή τους.

Σε σχέση με την ασφάλεια μέσω σχεδιασμού και μείωση των τρωτών σημείων για την προστασία πόλεων και ανθρώπων, η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της φυσικής προστασίας των δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας μέσω της ασφάλειας μέσω σχεδιασμού.

Η Κομισιόν θα προτείνει επίσης μέτρα για να καταστήσει τις υποδομές ζωτικής σημασίας - όπως κόμβους μεταφορών, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή νοσοκομεία - πιο ανθεκτικές.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών, η Κομισιόν θα διερευνήσει επιλογές για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την τοποθέτηση αξιωματικών ασφαλείας σε πτήσεις.

Όλοι όσοι εισέρχονται στην ΕΕ, πολίτες ή όχι, πρέπει να ελέγχονται βάσει των σχετικών βάσεων δεδομένων.

Η Κομισιόν θα προτείνει επίσης ένα σύστημα που θα διασφαλίζει ότι ένα άτομο στο οποίο έχει απαγορευτεί πυροβόλο όπλο για λόγους ασφαλείας σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποβάλει παρόμοιο αίτημα σε άλλο κράτος μέλος, κλείνοντας ένα υπάρχον κενό.

Επιπλέον σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης, της δίωξης και των δικαιωμάτων των θυμάτων για καλύτερη ανταπόκριση σε επιθέσεις, η Κομισιόν θα προτείνει έναν κωδικό αστυνομικής συνεργασίας της ΕΕ το 2021 για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ακόμη ότι θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό πιθανών νομικών, επιχειρησιακών και τεχνικών λύσεων για νόμιμη πρόσβαση και θα προωθήσει μια προσέγγιση, η οποία διατηρεί την αποτελεσματικότητα της κρυπτογράφησης στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των επικοινωνιών, παρέχοντας παράλληλα μια αποτελεσματική απάντηση στο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Η Κομισιόν επιπλέον θα προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου αντιτρομοκρατικών χρηματοοικονομικών ερευνητών με τη συμμετοχή της Ευρωπόλ, για να βοηθήσει στην παρακολούθηση της νομισματικής πορείας και στον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Το έργο πρόβλεψης, πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας θα περιλαμβάνει χώρες εταίρους, στη γειτονιά της ΕΕ και πέραν αυτής και εντεινόμενη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Η Κομισιόν θα διορίσει έναν συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, υπεύθυνο για τον συντονισμό της πολιτικής και της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντός της Κομισιόν, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον προτείνει την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ, ώστε συνεργαστεί αποτελεσματικά με ιδιωτικά μέρη και να διαβιβάσει σχετικά στοιχεία στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, η Ευρωπόλ θα είναι σε θέση να ενεργεί ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση που δεν είναι σαφές ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία.

Η Κομισιόν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα και την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλείας, για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020 και καταγράφει τα εξής:

Περιβάλλον ασφαλείας για το μέλλον
Φέτος, η Κομισιόν έλαβε στρατηγικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των δικτύων 5G, καθώς και για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την υγεία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία και η ανθεκτικότητα τόσο της φυσικής όσο και της ψηφιακής κρίσιμης υποδομής από ένα ευρύ φάσμα απειλών, είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών καταστροφών ή τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η Κομισιόν θα υποβάλει σύντομα σχετικές προτάσεις και τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ασφαλείας λόγω της κατάχρησης αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα drone. Η έκθεση σημειώνει επίσης τις πρώτες κυρώσεις στον κυβερνοχώρο που επιβλήθηκαν μετά από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών
Η Κομισιόν έχει αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των υβριδικών επιθέσεων και της παραπληροφόρησης για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα κατάλληλα εργαλεία.

Καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τόσο την οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών όσο και την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Κομισιόν τονίζει ότι ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας βασίζεται σε ισχυρή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και καλά ελεγχόμενα εξωτερικά σύνορα. Για να επιτευχθεί αυτό, το βασικό επίκεντρο πρέπει να είναι η εφαρμογή συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας της βάσης δεδομένων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τον έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 17:11

Τελευταιες Ειδησεις

19 Ιουνίου
Νέες χαλαρώσεις για εστίαση
16:26
Τα σημεία για rapid test την Κυριακή 19/6
16:07
Πυρκαγιά μαίνεται κοντά στο δρόμο Ανθούπολης - Παλαιχωρίου παρά το χωριό Ανάγια
15:33
Στους νέους ανιχνεύεται κατά κύριο λόγο η ινδική μετάλλαξη – Σε υψηλό ποσοστό η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού άνω των 40 ετών
15:29
Ανακοίνωσε Στέφαν Τσέποβιτς η ΑΕΛ
15:15
Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη συντριβή ενός αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές
15:14
Συντριβή αεροσκάφους με επτά νεκρούς και τραυματίες στη Σιβηρία
15:01
Ιράν-προεδρικές εκλογές: Η Αμνηστία καλεί για τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του νέου προέδρου του Ιράν για "εγκλήματα"
15:00
Κωνσταντίνος Τσιούτης: Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αυξημένη θνησιμότητα σε μη εμβολιασμένους
14:49
Ο Βλ. Πούτιν συνεχάρη τον Εμπραχίμ Ραϊσί για τη νίκη του στις ιρανικές προεδρικές εκλογές
14:39
ΑΚΕΛ: τρομακτικοί χαρακτηρίζονται οι αριθμοί των ανθρώπων που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν πατρίδα και οικογένεια
14:33
Πυρκαγιά σε κτηνοτροφικά υποστατικά και κατοικίες παρά το χωριό Ανάγια
14:30
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand