Η Κομισιόν παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο ΕΕ για τα αστικά λύματα

Την παραπομπή της Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ για τα αστικά λύματα, την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης για άλλες πέντε υποθέσεις παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει) και την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής για τη νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, αποφάσισε η Κομισιόν.Αναλυτικά η Κομισιόν παραπέμπει σήμερα την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και, επιπλέον, δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Κύπρος εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει ότι σε 31 οικισμούς όλα τα αστικά λύματα συλλέγονται ή ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Κομισιόν κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας στις κυπριακές αρχές προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2018.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο, να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία για το πλαίσιο θαλάσσιας στρατηγικής (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Η Κύπρος υπέβαλε εκθέσεις στην Κομισιόν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και ως εκ τούτου η Κομισιόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολής, με  προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

H Koμισιόν κάλεσε ακόμη την Κύπρο να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [οδηγία για την ασφαλιστική διανομή — οδηγία (ΕΕ) 2016/97]. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων εντός της ΕΕ, καθώς και απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας για τους διανομείς, και κανόνες για τη διασυνοριακή διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Με βάση τα παραπάνω η Κομισιόν αποστέλλει στην Κύπρο επιστολή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, θα παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν έστειλε ακόμη αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο καθώς η εθνική  νομοθεσία και νομική πρακτική δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ), και πάλι με  προθεσμία δύο μηνών και απειλή παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν ξεκινά διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου για παραβίαση των εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα [άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424] καθώς όφειλε, αφενός, να θεσπίσει συστήματα κυρώσεων που να αποτρέπουν τους οικονομικούς φορείς από την παραβίαση των εναρμονισμένων κανόνων και, αφετέρου, να κοινοποιήσει τις σχετικές διατάξεις έως τις 21 Μαρτίου 2018.

Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο,  καλώντας την να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων [οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (οδηγία 2012/29/ΕΕ)]. Η οδηγία εφαρμόζεται στα θύματα κάθε εγκληματικής πράξης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος στην ΕΕ. Βάσει των κανόνων, τα θύματα έχουν σαφή δικαιώματα για πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή σε ποινικές διαδικασίες και λήψη στήριξης και προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν επίσης ότι τα ευάλωτα θύματα μπορούν να λάβουν πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Τον Οκτώβριο του 2012 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 16 Νοεμβρίου 2015. Χώρα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος η Κομισιόν κάλεσε σήμερα  την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως στην εθνική  νομοθεσία τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση των επαγγελματικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ), η οποία εντάσσεται στη «δέσμη για τον τεχνικό έλεγχο», που εγκρίθηκε το 2014. Σκοπός των εν λόγω κανόνων είναι να βελτιωθούν οι δοκιμές των οχημάτων στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, η οδική ασφάλεια. Το 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 20 Μαΐου 2017. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει μεταφέρει τους συγκεκριμένους κανόνες μόνο εν μέρει και δεν κοινοποίησε τα εθνικά μέτρα που εξασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση των επαγγελματικών οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η χώρα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Πηγή: (ΚΥΠΕ)

 

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 05:04

Τελευταιες Ειδησεις

20 Ιουνίου
«Ποδηλατώ με …ουσία τη ζωή», εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών στην Λάρνακα
12:56
Οργανώσεις και Σύνδεσμοι διαφωνούν με το προωθούμενο νομικό πλαίσιο για την ενιαία εκπαίδευση
12:50
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων η σημερινή
12:35
Επτά πρώτες θέσεις κατέλαβε η Κύπρος στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων
12:25
Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
12:22
Αφγανιστάν: Δεσμευμένοι στις ειρηνευτικές συνομιλίες δήλωσαν οι Ταλιμπάν
11:52
Διάρρηξη δύο κατοικιών σε Τάλα και Πέγεια
11:21
Θέμα χρόνου η διχοτόμηση εάν δεν εγκαταλείψει η Τουρκία τις αξιώσεις της, λέει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
11:19
Εκατοντάδες καταγγελίες για δάφορες τροχαίες παραβάσεις
10:41
Το ζεύγος Μπάιντεν ανακοίνωσε τον θάνατο του «πρώτου σκύλου» Τσαμπ
10:14
Μακραίνει διεθνώς ο κατάλογος των θυμάτων και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού
09:48
Σημαντικές επαφές αύριο του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο
09:41
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand