Χαιρετισμός του Προέδρου Αναστασιάδη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ

Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω την εκτίμηση της Πολιτείας στα μέλη του ΚΕΒΕ για τις πρωτοβουλίες και τη γενικότερη δημιουργική δραστηριότητα που αναπτύσσουν διαχρονικά αναδεικνύοντας τον Οργανισμό σε πολύτιμο και αξιόπιστο συνεργάτη των εκάστοτε Κυβερνήσεων.

Απτή επιβεβαίωση των προλεχθέντων αποτελεί και η πλέον πρόσφατη και καθοριστικής σημασίας συμβολή του ΚΕΒΕ τόσο στην ανατροπή των αρνητικών δεδομένων που προκάλεσε η οικονομική κρίση όσο και στην επίτευξη της δυναμικής ανάπτυξης που σημειώνει η οικονομία τα τελευταία χρόνια. Μια ανάπτυξη που εδράστηκε στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλαμε από κοινού με τις πολιτικές δυνάμεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και το σύνολο του κυπριακού λαού, αλλά και στην τόλμη και αποφασιστικότητα που ως Κυβέρνηση δείξαμε αναφο� �ικά με την εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σχετικών με τη λειτουργία του κράτους και των δομών του.
Μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και σειρά μέτρων και άλλων κινήτρων που υιοθετήσαμε επέτρεψαν την εξυγίανση και ανάκτηση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσαν την επιχειρηματικότητα και επέτρεψαν την προσέλκυση επενδύσεων.
Τα άκρως θετικά αποτελέσματα οδήγησαν, μεταξύ άλλων:
•          Στην έξοδο από το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής σε συντομότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.
•          Στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, από τους υψηλότερους της Ευρώπης.
•          Στη δραστική μείωση της ανεργίας.
•          Στην επίτευξη πλεονασματικών προϋπολογισμών για 5η συνεχή χρονιά.
•          Στην επαναφορά στην επενδυτική βαθμίδα και την άντληση δανεισμού με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια.
•          Σε μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, ως επίσης, δημόσιες αναπτυξιακές δαπάνες κοινής ωφελείας, επίσης, δισεκατομμυρίων ευρώ.
•          Σε χαμηλό πληθωρισμό που τώρα είναι σε επίπεδο της τάξης του 1.2%, και σε δραστική μείωση του δημόσιου χρέους.
Εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε έναν από τους στενότερους μου συνεργάτες, τον τέως Υπουργό Οικονομικών φίλο Χάρη Γεωργιάδη διότι χωρίς την παρουσία του στο Υπουργείο Οικονομικών, την αποφασιστικότητα που επέδειξε, τη σκληρότητα πολλές φορές απέναντι σε συναδέλφους όσον αφορά το δημοσιονομικό έλεγχο, έγινε κατορθωτό να επιτύχουμε τα όσα έχω προαναφέρει και όχι μόνο.
Την ίδια στιγμή, στα μετρήσιμα αυτά αποτελέσματα, ανάμεσα σε άλλα, πρέπει να προστεθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων, η αύξηση των ροών των τουριστικών αφίξεων, η βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και η βελτίωση του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου.
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πρώτιστος στόχος μας παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, η βιώσιμη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, η διασφάλιση του φορολογικού και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ευέλικτου κράτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αναπτυξιακή προοπτική, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως μέσα από τη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, όχι μόνο δεν επιβάλαμε φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά υιοθετήσαμε σειρά φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων, οι οποίες ενίσχυσαν το επιχειρηματικό κλίμα, αλλά και την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας.
Ενδεικτικά αναφέρω:
•          Την κατάργηση Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
•          Τη μείωση Μεταβιβαστικών Τελών στο 50% για την πώληση Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
•          Την εξαίρεση από την καταβολή Φόρου Κεφαλαιοχικών Κερδών από την πώληση Ακίνητης Ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε μέχρι το τέλος του 2018.
•          Την υιοθέτηση πολεοδομικών κινήτρων για ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ, μεικτές αναπτύξεις κ.ά.
•          Την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις.
Και αναφέρω μόνο ενδεικτικά από τα όσα κίνητρα ή προσπάθειες για αναθέρμανση της οικονομίας και βελτίωση γενικότερα του οικονομικού κλίματος.
Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι πως θα συνεχίσουμε την ίδια προαναφερθείσα πολιτική φορολογικών ελαφρύνσεων και παροχής κινήτρων οικονομικής, και όχι μόνο, φύσεως.
Ήδη, βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών νομοσχέδιο που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου επιβολής των τελών Χαρτοσήμου, με στόχο την απλοποίηση του τρόπου που διεξάγονται οι συναλλαγές και κατά συνέπεια τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.
Ακόμη αναμένεται εντός του 2020 να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το πλαίσιο για μία «Πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση.
Παραμένει πεποίθησή μας πως για την επίτευξη των πιο πάνω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τον ολιστικό εκσυγχρονισμό των δομών της Πολιτείας και του τρόπου λήψεως αποφάσεων, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμώ ότι μία σειρά μεταρρυθμίσεων που δρομολογήσαμε πέραν από αυτές που ήδη υλοποιήσαμε θα προσδώσουν νέες προοπτικές και δυναμική για την επιχειρηματική δραστηριότητα των συμπολιτών μας.
Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις, επιγραμματικά συνοψίζεται:
(i)        Στη στοχευμένη ενίσχυση του συστήματος Δικαιοσύνης όσον αφορά την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, μέσω υιοθέτησης σχετικών νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί.   
(ii)       Την ενίσχυση της αποδοτικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία, μέσω των σχετικών νομοσχεδίων που επανακαταθέσαμε.
(iii)       Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη συνένωση όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας.
(iv)         Την αναβάθμιση και την ενίσχυση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, μέσω της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις συγχωνεύσεις Δήμων και κοινοτήτων και τη σχετική συμπλεγματοποίηση Υπηρεσιών.
(v)        Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό και ως εκ τούτου την επίτευξη της περαιτέρω ώθησης του τομέα, μέσω της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, της επίλυσης διαρθρωτικών αδυναμιών και της διείσδυσης σε νέες μεγάλες αγορές.
(vi)      Την Απλοποίηση του Πλαισίου Αδειοδότησης για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Κάτι που θα αντικαταστήσει ένα αναχρονιστικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην προ της Ανεξαρτησίας εποχή, με ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, ευρωπαϊκό πλαίσιο.
(vii)     Την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών.
(viii)      Την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain, με στόχευση την εναρμόνιση με τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση  κοινής ομάδας εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής.
(ix)      Τη σύσταση νέας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τον τομέα των Ταμείων Προνοίας, με στόχο την ενδυνάμωση και τη σωστή ανάπτυξη ενός αναδυόμενου τομέα για την οικονομίας μας.
(x)       Τη νομοθετική θέσπιση των «κοινωνικών επιχειρήσεων», μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί ένα νέο τομέα στην οικονομική δραστηριότητα ενεργοποιώντας την, πρωτίστως, στην υπηρεσία των πιο ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
(xi)      Την προώθηση της πρότασης για μερική αποκρατικοποίηση της CYTA, ή μετοχοποίησης της CYTA, για να μην αντιδρούν κάποιοι- και δεν μιλάμε για αποξένωση του πλειοψηφικού πακέτου, αλλά για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή που θα συμβάλει σημαντικά στην επιβίωση της κρατικής αυτής Υπηρεσίας με την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής περιλαμβάνεται το Χρηματιστήριο και το Κρατικό Λαχείο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ευελπιστώ ότι τα πολιτικά κόμματα – και δεν εννοώ μόνο τα τελευταία που ανέφερα, διότι εκεί υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη μετοχοποίηση ή την αποκρατικοποίηση του Λαχείου και των άλλων που έχω προαναφέρει - αναγνωρίζοντας τα οφέλη για τους πολίτες και τη χώρα μας από τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τις μεταρρυθμίσεις που έχω αναφέρει, θα επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση, έτσι ώστε σύντομα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην άμεση υλοποίησή τους, διευρύνοντας την παραγωγική βάση της οικονομίας κ αι ε� �ισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή.
Είμαι απολύτως βέβαιος, ή θέλω να ελπίζω, ότι μέσα από τη συλλογική δουλειά, και αξιοποιώντας τη δική σας δυναμική θα συνεχίσουμε την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά διότι πολλές φορές ακούω ότι υποσχέθηκε ο Πρόεδρος αλλά δεν υλοποίησε. Το προεδρικό σύστημα μπορεί να παρέχει σταθερότητα διακυβέρνησης. Δεν παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος εκτός και αν επιτύχει τη συνεργασία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και θέλω να πω ότι τις όποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε πετύχει είναι χάρη της συνεργασίας με τα πολιτικά κόμματα για αυτό και θέλω θερμά να τα ευχαριστήσω. Δεν είναι ο στόχος, δεν πρέπει να είναι ο στόχος αντιπαράθεσης Κυβέρ νηση ς και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά η συστράτευση ή η μέσα από τον διάλογο συναινετική διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κατορθωτό να εκσυγχρονίσουμε αυτό το κράτος, να δώσουμε πραγματικά ελπίδα και προοπτική στον όποιο πολίτη επέλεξε να ζει νομίμως σε αυτή τη χώρα.
Καταλήγοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να συγχαρώ τον φίλο Πρόεδρο, τα εκάστοτε Συμβούλια, τους συνεργάτες, αλλά και τα Συμβούλια των Επιμελητηρίων για το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε διαχρονικά το ΚΕΒΕ, αναλαμβάνοντας πληθώρα πρωτοβουλιών,  με αποτέλεσμα τα επιτεύγματα του να έχουν θετικό αντίκτυπο, πέρα των μελών του, στην οικονομία και τον τόπο μας ευρύτερα.
Από τη δική μας πλευρά, επιδιώκοντας τη συνέχιση της αγαστής και προς όφελος της πατρίδας μας συνεργασίας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για τη δεδομένη βούληση να υποστηρίζουμε τη δράση και το έργο σας, έτσι ώστε να συνεχίσετε ακόμη πιο δυναμικά την αποστολή σας. Και είμαι έτοιμος να ακούσω ενδεχόμενες εισηγήσεις και τα όποια άλλα μέτρα κρίνετε ότι θα ήταν αναγκαία για αυτή την πρόοδο.

 

ΠΗΓΗ:ΓΤΠ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 23:57

Τελευταιες Ειδησεις

23 Μαΐου
Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για τις αναφορές του Προέδρου της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan:
22:11
Η Λιθουανία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στη Μόσχα
21:51
Νέες, φιλορωσικές αρχές Χερσώνας: Το ρούβλι επίσημο νόμισμα της επαρχίας
21:38
Η εταιρεία Starbucks αποχωρεί από την Ρωσία μετά από 15 χρόνια
21:30
Φεστιβάλ Καννών: Οι γυναίκες καταλαμβάνουν το κόκκινο χαλί
21:15
Ουκρανία: Μια μητέρα, η οποία έχασε τον μονάκριβο γιο της, θρηνεί για τους νεκρούς της Μαριούπολης που δεν έχουν κανέναν να τους κλάψει
21:11
Ερντογάν: Δεν υπάρχει πια για μένα Μητσοτάκης-Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του
21:09
Ερντογάν: Έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για δημιουργία "ζώνης ασφαλείας" στα νότια σύνορα
21:07
Δύο νεκροί και120 τραυματίες από έκρηξη στο Αμπού Ντάμπι
21:04
Για το όραμα της πράσινης μετάβασης μίλησε σε προσυνέδριο του ΔΗΣΥ στην Αγλαντζιά ο Α. Νεοφύτου
21:02
Θα βελτιώσουν τα οδοφράγματα και θα ζητήσουν διάνοιξη κι άλλων, δήλωσε ο Ουστέλ
21:00
Αύξηση 1% στην ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου μετά τις αναφορές Κριστίν Λαγκάρντ
20:30
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand