Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ

Συστάσεις για το θέμα της αντιμετώπισης των προβληματικών συμβάσεων απασχόλησης στο δημόσιο, τον τερματισμό της χορηγίας προς το κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες, για την πολιτική ενοικίασης αποθηκών, καθώς και για το θέμα των εσόδων του κράτους από τον ΟΠΑΠ, εξέδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση που αφορά τον έλεγχο της διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.


Αναφορικά με το χρονίζων θέμα της μετατροπής δημοσίων συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών, σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, ο Ελεγκτική Υπηρεσία λόγω της σοβαρότητας του θέματος το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται, θεωρεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να παρακολουθεί το θέμα σε συνεχή βάση και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπογραφούν/ανανεωθούν ξανά συμβάσεις με προβληματικές πρόνοιες και ότι όπου είναι σε ισχύ τέτοιες συμβάσεις και δεν έχουν παρέλθει 30 μήνες απασχόλησης θα τερματιστούν εφόσον οι σχετικοί όροι το επιτρέπουν.

Προειδοποιεί πως «το θέμα ενδεχομένως να αποδειχθεί ακόμα πιο σοβαρό αν ληφθούν στοιχεία και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης» και σημειώνει ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έγινε μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης, από μίσθωση υπηρεσιών σε αορίστου χρόνου, σε έξι περιπτώσεις, ενώ εκκρεμεί η εξέταση άλλων δέκα αιτημάτων.

Αν και το ΥΠΟΙΚ απάντησε ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έκρινε πως ο περαιτέρω χειρισμός των συστάσεων της ΕΥ δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, καθότι αυτές σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις, η Υπηρεσία προβάλλει την άποψη ότι «εφόσον το θέμα έχει σημαντική οικονομική πτυχή, εμπίπτει και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον το Κράτος θα επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος είτε απευθείας είτε μέσω της κρατικής χορηγίας προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης, λόγω της μετατροπής δημοσίων συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου».

Στην έκθεσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει την εισήγησή της όπως τερματιστεί η χορηγία προς το κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ).
Σύμφωνα με την έκθεση, το Υπουργείο Οικονομικών με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρεί κάθε χρόνο οικονομική βοήθεια στο πολιτικό κόμμα ΕΔΗ για κάλυψη της ετήσιας συνδρομής τους στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη «ALDEParty», στο οποίο είναι μέλος με ένα κονδύλι που ανήλθε στις €5.300 το 2017.

Αν και βάσει του άθρου 4 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε, τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κομμάτων, είτε είναι κοινοβουλευτικά κόμματα είτε όχι, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ΕΥ σημειώνει ότι οι ΕΔΗ δεν λαμβάνουν την πιο πάνω κρατική επιχορήγηση λόγω του ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, δεν κατέρχεται στις εκλογές και δεν έχει ενεργό παρουσία στη δημόσια ζωή.

Η ΕΥ εγείρει εκ νέου το θέμα της ενοικίασης αποθηκών από εταιρείες, οι οποίες είχαν πριν χρόνια μισθώσει κρατικά βιομηχανικά τεμάχια, αλλά αντί να λειτουργούν βιομηχανικές μονάδες επιλέγουν να τα υπενοικιάζουν (μαζί με τα ανεγερθέντα κτήρια), εισπράττοντας πολλαπλάσια χρηματικά ποσά σε σχέση με το ενοίκιο που καταβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου, μια πρακτική την οποία η υπηρεσία χαρακτηρίζει ως σκανδαλώδη.

Αφορμή για την επισήμανση του θέματος αποτέλεσε το ότι Υπουργείο Οικονομικών ενοικιάζει από ιδιωτική εταιρεία αποθήκες για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (ΥΚΑΠ) στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο, το ετήσιο ενοίκιο ανέρχετο σε €66.000 το οποίο ήταν προπληρωτέο σε ίσες τριμηνιαίες πληρωμές, για περίοδο δύο ετών, από 1.10.2015-30.9.2017 με δικαίωμα παράτασης της ενοικίασης για δύο περιόδους των δύο ετών, ενώ το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλεται στο κράτος είναι μόλις €2.877.

«Η Υπηρεσία μας θεωρεί σκανδαλώδες το κράτος να παραχωρεί γη έναντι (χαμηλού) ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο ενοικιαστής να την υπενοικιάζει – και δη σε κυβερνητικό Τμήμα – εισπράττοντας ενοίκιο κατά 2.194 % ψηλότερο από αυτό που ο ίδιος καταβάλλει, χωρίς μάλιστα να εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΥ, ο ενοικιαστής με επιστολη του ενημέρωσε την ΥΠΑΠ ότι το ενοίκιο για την περίοδο 1.10.2018 - 30.9.2020 θα αυξανόταν, μονομερώς κατά 8%, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ενοικιαστηρίου εγγράφου, συνεπώς το νέο ενοίκιο ανερχόταν σε €5.940 μηνιαίως, δηλαδή σε €71.280 ετησίως.

«Η τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο ενοικίων, θεωρούμε ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στον αποθηκευτικό χώρο που έχει ανεγερθεί στο βιομηχανικό τεμάχιο και ενοικιάζεται από τις ΥΚΑΠ, αλλά προφανώς οφείλεται στη μη επιβολή του αγοραίου ενοικίου από το ΥΕΕΒ και ενδεχομένως, στο υπερβολικά ψηλό ενοίκιο που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΥΚΑΠ και της εταιρείας», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο Υπηρεσία συστήνει όπως προωθηθούν άμεσα ενέργειες για εξεύρεση νέου χώρου στέγασης, αφού με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η ενοικίαση και χρήση υποστατικών, χωρίς αυτά να έχουν άδεια τελικής έγκρισης και χρήσης, συνιστά ποινικό αδίκημα και εκ μέρους του χρήστη.

ΟΠΑΠ: Πολύ μεγαλύτερα έσοδα από τα αρχικώς εκτιμώμενα €50 εκατ
Για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ, ΕΥ επιμένει τα τελευταία χρόνια παρόλο ότι ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ αυξήθηκε σημαντικά λόγω του παιγνιδιού ΚΙΝΟ, οι εισπράξεις της ΚΔ παρέμειναν καθηλωμένες με αποτέλεσμα τα πιο πάνω ποσοστά να μειωθούν. Συγκεκριμένα, για το 2017 τα έσοδα της ΚΔ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ ανήλθαν στο 6% και σε 17,8 % επί του μεικτού κέρδους.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εισπράξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ (ΟΠΑΠ) για το έτος 2017 ανήλθαν σε €14,6 εκ. σε σύγκριση με €12,8 εκ. το 2016.


Τα παιγνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχονται στην Κύπρο από πολύ παλιά, βάσει Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας η οποία αναθεωρήθηκε το 2003 και κυρώθηκε από τον Νόμο 34(ΙΙΙ) του 2003.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Γενικό Λογιστήριο, με επιστολή, του ημερ. 23.1.2018, πληροφόρησε την Υπηρεσία μας για τα προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του κράτους από τον ΟΠΑΠ, με την επιστολή να κοινοποιείται και στον Γενικό Εισαγγελέα.

«Εφόσον ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποσό για το οποίο θα υποβληθεί απαίτηση εκ μέρους της Δημοκρατίας για ανάκτηση από τον ΟΠΑΠ, δεν δημοσιοποιούμε σε αυτό το στάδιο τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου, αλλά καταγράφουμε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο ποσό, που υπερβαίνει σημαντικά τα €50 εκ. που αρχικά υπολογίζονταν», αναφέρει η ΕΥ.

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει προς το ΥΠΟΙΚ όπως παρακολουθεί στενά και σε συνεχή βάση την υλοποίηση του σχεδίου παροχής κυβερνητικών εγγυήσεων για δανεισμό κυπριακών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Υπενθυμίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2017 το όριο κυβερνητικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου αυξήθηκε στο €1 δις, με την ΕΥ να επικαλείται και επισημάνσεις του Γενικού Λογιστηρίου περί αύξησης του πιστωτικού κινδύνου, με το ΥΠΟΙΚ να απαντά ότι ο κίνδυνος αυτός επιμερίζεται, ενώ τα δάνεια που έχουν παραχωρηθεί είναι εξυπηρετούμενα.

Όπως αναφέρεται, μελέτη που διενεργήθηκε κατέδειξε ότι το σχέδιο υποβοήθησε στη δημιουργία επενδύσεων ύψους 6% επί του συνόλου των επενδύσεων στην οικονομία και επιπλέον είχε συμβάλει στη μείωση των επιτοκίων, η θετική συμβολή του στο ρυθμό ανάπτυξης ανήλθε στο 0,28% και 0,46% κατά τα έτη 2015 και 2016, αντίστοιχα, ενώ είχε και συμβολή στη μείωση της ανεργίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 00:50

Τελευταιες Ειδησεις

25 Ιουνίου
Προεδρικές εκλογές στο Περού: Η πολιτική ομίχλη πυκνώνει
12:52
Στα γαλάζια της Πάφου ο Μπρούνο Λέϊτε
12:49
Έντονο προβληματισμό για το φαινόμενο των αλυσίδων κρουσμάτων κορονοϊού, εκφράζει ο Β. Σιλβέστρος
12:40
Ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 20 χιλιάδες αρχαία ευρήματα και 1.595 αρχαία μνημεία της Κύπρου
12:27
Με εκπληκτικό Τζορτζ, μείωσαν σε 2 -1 οι Κλίπερς στη σειρά με τους Σανς, 106 -92
12:17
Αεκτζής μέχρι το 2023 ο Χριστοφόρου
12:10
Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην Τσεχία προκάλεσε θανάτους, τραυματισμούς και καταστροφές
12:09
Ανησυχία για την κατάσταση που εξελίσσεται με την πανδημία, εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ
11:55
Γιβραλτάρ: Χαλάρωσε η νομοθεσία για τις αμβλώσεις
11:50
Συνωστισμός και ένταση στο εμβολιαστικο κέντρο στο λιμάνι της Λαρνακας
11:34
Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών διερευνά η Αστυνομία Πάφου
11:07
Αυστηρή προειδοποίηση ECDC για τον έλεγχο της διάδωσης της παραλλαγής "δέλτα"
10:50
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand