Σειρά νομοσχεδίων ενέκρινε το Υπουργικό

Νομοσχέδιο με βάση το οποίο στις περιπτώσεις καταδίκης για παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε δόσης που διατάχθηκε από το δικαστήριο, όταν η παράλειψη δεν οφείλεται σε οικονομική ή φυσική αδυναμία, το δικαστήριο να μπορεί να εκδώσει σχετικό διάταγμα είσπραξης οφειλόμενων δόσεων ως χρηματική ποινή, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η υποβολή γραπτής αίτησης, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Καταδολίευσης των εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» είναι "η τροποποίηση του βασικού Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις καταδίκης για παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε δόσης που διατάχθηκε από το Δικαστήριο, η οποία παράλειψη δεν οφείλεται σε οικονομική ή φυσική αδυναμία, το Δικαστήριο να μπορεί να εκδώσει σχετικό διάταγμα είσπραξης οφειλόμενων δόσεων ως χρηματική ποινή, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η υποβολή γραπτής αίτησης".

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

Το θέμα αφορά καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και ακίνητα που προορίζονται για κατοικία καθώς και συμβάσεις σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

• Την υποχρέωση του μη συνδεδεμένου μεσίτη αφενός για ενημέρωση του καταναλωτή, εφόσον το ζητήσει, σε σχέση με πληροφορίες για τη διακύμανση των επιπέδων προμηθειών που καταβάλλουν στους εν λόγω μεσίτες οι διάφοροι πιστωτές που παρέχουν συμβάσεις πίστωσης καθώς και αφετέρου για επεξήγηση την οποία παρέχει ο μη συνδεδεμένος μεσίτης για τυχόν συμψηφισμό, στην περίπτωση που ο ίδιος λαμβάνει προμήθεια από τον πιστωτή και παράλληλα χρεώνει αμοιβή τον καταναλωτή.

• Την υποχρέωση του πιστωτή για μετατροπή δανείου εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, σε εναλλακτικό νόμισμα, όταν ζητηθεί από καταναλωτή και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτό το δικαίωμα του καταναλωτή.

• Τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του βασικού Νόμου.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε τη σύσταση Ad- hoc Υπουργικής Επιτροπής που θα αποτελείται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Επίσης εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να ορίσει, σε συνεννόηση με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπηρεσιακή Eπιτροπή που θα απαρτίζεται από λειτουργούς των εν λόγω Υπουργείων, η οποία να διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/ υπηρεσίες και να συντάξει προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικού Σχεδίου Δράσης εντός περιόδου έξι μηνών από τη σύσταση της υπηρεσιακής Επιτροπής.

`Οπως αναφέρεται, για τη σύνταξη μίας τέτοιας Εθνικής Στρατηγικής απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Αρχών, εφόσον το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οριζόντιο, ευρύ και πολύπλευρο. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να προβεί σε διαβούλευση με όλες τις αρμόδιες/ συναρμόδιες κρατικές Αρχές, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επίτροπο Διοικήσεως και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ανεξάρτητες αρχές ή οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και επαγγελματικούς φορείς, για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Στρατηγική για προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εστιάζεται κυρίως στους εξής πυλώνες:

• Προστασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμόρφωση με διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
• Πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για δημιουργία κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Με άλλη του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νομοσχέδια με τίτλο: α) Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, β) Τροποποίηση προνοιών του Σχεδίου Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για Πετρέλαιο Κίνησης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων και σε σχέση με τη συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων στα Σχέδια παρατηρήθηκαν προβλήματα που εστιάζονται κυρίως α) στη μη τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής αναφορικά με την υποχρέωση του αιτητή να ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και β) στο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο και αιτητές που είναι Ιδρύματα, Επισκοπές, Μονές, Ναοί ή άλλοι Εκκλησιαστικοί ή/και Θρησκευτικοί Οργανισμοί.

Συνεπώς, αναφέρεται, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεώρησε αναγκαία την τροποποίηση εκείνων των προνοιών των Σχεδίων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες και οι εκκλησιαστικοί ή/ και θρησκευτικοί οργανισμοί να συμμετέχουν στα Σχέδια.
Οι τροποποιήσεις επί των Σχεδίων δεν απαιτούν οποιεσδήποτε πρόσθετες πιστώσεις από αυτές που προβλέπονται ήδη στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Τμήματος Γεωργίας ύψους €1.100.000.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο του 2016 Ν26(Ι)/2016.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου έτσι ώστε:

• Με την προβλεπόμενη απλοποίηση και ορθή στοχοθέτηση των κριτηρίων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες κατηγορίες του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων να διευκολύνονται περαιτέρω οι αγρότες στην υποβολή αίτησης για συμμετοχή τους στο εν λόγω Μητρώο.
• Να δημιουργηθούν δύο πρόσθετες κατηγορίες στο Μητρώο που αφορούν τους συνεταιρισμούς.
• Να παρέχεται πρόσθετη επιλογή στους αιτητές, στην περίπτωση που δεν πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή σε κάποια κατηγορία του Μητρώου, να μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία που αφορά την ερασιτεχνική γεωργία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 08:25

Τελευταιες Ειδησεις

25 Σεπτεμβρίου
O πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δίνει «έναν χρόνο» στο Ισραήλ για να αποσυρθεί από τα παλαιστινιακά εδάφη
06:29
24 Σεπτεμβρίου
Η μείωση του βασικού επιτοκίου από την τουρκική ΚΤ προκάλεσε αναταραχές
18:47
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Τζόνσον
18:44
Η ΕΕ καταδικάζει τις κυβερνοεπιθέσεις «Ghostwriter» και δείχνει τη Ρωσία
18:30
Συνάντηση ΠτΔ - Λαβρόφ: Προσηλωμένη η Μόσχα σε λύση η οποία να συνάδει με τα ψηφίσματα των ΗΕ
18:06
Ηθική υποχρέωση του Γ. Ελεγκτή να συζητήσει δημόσια την έκθεσή του, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Παραλιμνίου
17:53
Την προσήλωση της ΚΔ για επίτευξη λύσης του κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας επανέλαβε ο ΠτΔ (βίντεο)
16:51
«Στη χώρα του γιατί»: Η εκπομπή που δίνει απαντήσεις στις πιο αθώες ψυχές με τον πιο ευφάνταστο τρόπο (trailer+photos)
16:31
Πτώση για την τιμή R του κορωνοϊού στην Αγγλία
16:17
Γεγονός οι πρώτες ουρές οχημάτων στα πρατήρια στη Βρετανία από οδηγούς που φοβούνται ελλείψεις καυσίμων
15:57
ΥΠΠΑΝ: Tο Πρόγραμμα του σχολικού αθλητισμού να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για την άσκηση
15:57
Ευχαριστίες Προέδρου Βουλής προς τον Πρέσβη της Κίνας για τις σταθερές θέσεις στο Κυπριακό
15:45
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand