Ελλάδα: Επαγγελματική κατάρτιση σε ανέργους

Την ανάγκη οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης να βρεθούν πολύ ψηλά στην ατζέντα των ασκούντων κοινωνικής πολιτικής και αυτών που φροντίζουν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδας, Αθανάσιος Σαββάκης. 

   «Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας, και, ιδίως της ανεργίας των νέων» σημειώνει.   Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σαββάκης υπογραμμίζει ότι η απόφαση της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, για την υλοποίηση έργων κλαδικής κατάρτισης σε ολόκληρη τη χώρα, έχει ιδιαίτερη αξία, για τη στόχευσή της στη δύσκολη ηλιακή ομάδα ανέργων νέων 18-24 ετών, και για τη συμπερίληψη υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, μεγαλύτερης μάλιστα διάρκειας από τη θεωρητική κατάρτιση και ακολούθως πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, όσων ανέργων νέων συμμετείχαν στο πρόγραμμα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.   «Υπογραμμίζω, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήδη έχουν βρει εργασία, κυρίως στις επιχειρήσεις που έκαναν την πρακτική τους άσκηση, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας» επισημαίνει ο πρόεδρος των Βιομηχάνων της Β. Ελλάδας. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι «έτσι δημιουργούμε μια νέα γενιά μεσαίων στελεχών, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές γνώσεις, που τόσο έχουν ανάγκη οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα οποία με βεβαιότητα θα τις υποβοηθήσουν να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα».   Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη του προέδρου του ΣΒΒΕ   Ερ: Ποιες είναι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΣΒΒΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας;   Απ: Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κατανοώντας τα σημαντικά προβλήματα ανεργίας στην τοπική και υπερτοπική αγορά εργασίας έχει αναλάβει εδώ και έναν περίπου χρόνο μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο ΣΒΒΕ, ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των πράξεων:   (α) Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics, και   (β) Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών, στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.   Πρόκειται για δύο ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 - 24 ετών στους τομείς   (α) της εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics, και   (β) του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, και φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου (δηλ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις συγκεκριμένες περιφέρειες.   Ερ: Τι αφορούν οι συγκεκριμένες πράξεις;   Απ: Οι πράξεις αφορούν την απορρόφηση των ωφελούμενων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανομής. Επιπλέον, η τομεακή / κλαδική προσέγγιση του παραγωγικού συστήματος, σε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό σύστημα για την Ελλάδα όπως είναι οι Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η ηλικιακή προσέγγιση της ομάδας - στόχου των νέων ανέργων ηλικίας 18 - 24 ετών, θα συμβάλουν στην αναδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος και στον εν δυνάμει εκσυγχρονισμό του, μέσω της εκπλήρωσης του βασικού στόχου που είναι η απορρόφηση των νέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την τοπική και υπερ-τοπική αγορά εργασίας.   Ερ: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;   Απ: *Όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1993 μέχρι και 31.12.1998.    * Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής η κάρτα ανεργίας του υποψηφίου πρέπει να είναι ενεργή.   * Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, υπολογίζεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας ανεργίας έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.   *Είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   *Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, αλλά διαθέτουν απαραίτητα κάρτα ανεργίας.   *Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.   Ερ: Ποιο είναι το περιεχόμενο του έργου; Tι προβλέπεται;   Απ: Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών και «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών. Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:   *η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία),   *η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,   *η εξατομικευμένη προσέγγιση - συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.   Το αντικείμενο «Πρακτικής Κατάρτισης» αφορά κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας - Logistics, και εξαγωγικού εμπορίου, με στόχο να καλύψουν το κύριο έλλειμμα των επιχειρήσεων της μεταποίησης σε στελέχη τμημάτων εξαγωγών, ικανοποιώντας έτσι τη στρατηγική της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας και αφετέρου καλύπτουν εκπαιδευτικά θεματικές ενότητες που είναι απόλυτης προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.   Ερ: Θα υπάρξει πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα;   Απ: Βεβαίως. Με τη βοήθεια άλλωστε της πρακτικής άσκησης, ευελπιστούμε ότι θα αξιοποιηθούν περαιτέρω οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι από την κατάρτιση, και θα καταστούν χρήσιμοι στις επιχειρήσεις που θα τοποθετηθούν. Επιπλέον, με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ενισχύουμε την πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας για το σύνολο των ωφελουμένων, αφού η εμπειρία έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες εκτιμούν τα προσόντα και τις δεξιότητες των ατόμων που κάνουν πρακτική σ΄αυτές, γι΄αυτό και μετά το πέρας της πρακτικής τους προσλαμβάνουν με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.   Ερ: Άρα, από το πρόγραμμα ωφελούνται και επιχειρήσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη;   Απ: Πολύ σωστά. Συγκεκριμένα μετά τη θεωρητική κατάρτιση, θ΄ ακολουθήσει «Πρακτική Άσκηση» των ανέργων σε επιχειρήσεις, διάρκειας περίπου 44 εργασίμων ημερών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μέρους των επιχειρήσεων. Τα συγκεκριμένα άτομα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως π.χ. εξαγωγών, πωλήσεων, marketing, αποθήκη, κλπ., και, γενικώς σε τμήματα και θέσεις εργασίας σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της θεωρητικής τους κατάρτισης.   Ερ: Έως σήμερα, ποια είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος;   Απ: Το πρόγραμμα προβλέπει την ένταξη 1.400 ωφελουμένων σε αυτό. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περίπου 500 άνεργοι νέοι 18 - 24 ετών, ενώ αναμένεται να συμμετέχουν τουλάχιστον άλλοι 300 στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου προκήρυξης, που ρίχνει αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.   Αρκετοί ωφελούμενοι ήδη έχουν βρει δουλειά, κυρίως στις επιχειρήσεις που έκαναν πρακτική άσκηση, ενώ ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει επίδομα έως 1.350€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 3,71 εκατ. ευρώ .   Ερ: Κάποιος υποψήφιος ωφελούμενος, πως μπορεί να κάνει αίτηση;   Απ: Οι αιτήσεις γίνονται πολύ εύκολα, ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:color="#0000FF" size="3" face="Courier New Greek">www.sbbe-edu.gr   Απ: Πότε λήγει η κατάθεση αιτήσεων;   Απ: Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για όσους όμως δεν προλάβουν να κάνουν αίτηση, θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη.   Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310 539817, εσ.205 κα Σοφία Πελαγίδου και εσ.203 κα Αρετή Οικονόμου για πληροφορίες και αιτήσεις στο πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 15:56

Τελευταιες Ειδησεις

22 Μαΐου
«Υπέκυψαν» στους Ταλιμπάν οι τηλεπαρουσιάστριες- Εμφανίστηκαν με καλυμμένα πρόσωπα (φώτο)
19:17
Στόχος του Παρισιού είναι «να μην υπάρξει ρωσική νίκη», λέει ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
18:48
Αλ. Μπουρλά: Δεν ανησυχούμε αυτή τη στιγμή ότι η ευλογιά των πιθήκων θα αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο-Στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του κορονοϊού
18:24
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα σε κέντρα διοίκησης, στρατό και αποθήκες πυρομαχικών
18:02
Eλλάδα: Αύριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ύποπτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων
17:42
Η κατάσταση στην Ουκρανία θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
17:19
Ουκρανία: Παρατείνεται ο στρατιωτικός νόμος για άλλους 3 μήνες
16:56
Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Αμερικανός Πρέσβης
16:37
Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα βρίσκεται δίπλα στα χωριά της ορεινής Λάρνακας, ανέφερε η Α. Δημητρίου
16:12
Ευλογιά των πιθήκων: Ένα παιδί μεταξύ των 20 κρουσμάτων στη Βρετανία – Νοσηλεύεται στην εντατική
15:39
Πολωνός πρόεδρος: Μόνο η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον της
15:17
Ν. Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο την Αν. Μεσόγειο
14:54
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand