ΕΥ: Δεν εντοπίζεται εμπλοκή του ΠτΔ στο Πέρα Πεδί

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν εντόπισε οτιδήποτε που να δείχνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έχει εμπλοκή από συμφέρον ή κατάχρηση εξουσίας στην προώθηση της ανάπτυξης της εταιρείας Parnitha Development Ltd στην περιοχή «Φτερικούδια» του χωριού Πέρα Πεδί Λεμεσού.

Ο έλεγχος έγινε για τη διερεύνηση ζητημάτων που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επιστολή του ημερ. 2.11.2017.
«Δεν έχει τεθεί ενώπιον μας, ούτε και έχουμε εντοπίσει, οποιοδήποτε ελεγκτικό τεκμήριο που να δεικνύει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, ή έχει, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή, είτε εκ συμφέροντος είτε κατά κατάχρηση εξουσίας, στην προώθηση της εν λόγω ανάπτυξης», αναφέρεται στα συμπεράσματα της Έκθεσης.  

Σημειώνεται ότι πέραν των αγοραπωλησιών και ανταλλαγών μεταξύ των συγγενών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της εταιρείας Parnitha Development Ltd, δεν φαίνεται να υπήρχε άλλη σχέση τους με την εταιρεία αυτή, ή με την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερ. 30.11.2017 προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Tμήμα τεμαχίου με αρ. 57, Φ/ΣΧ.47/20, που προορίζεται με βάση την αίτηση διαχωρισμού να αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Νίκου Αναστασιάδη όπως αυτό υποδεικνύεται στα σχέδια της προτεινόμενης ανάπτυξης, δεν διαθέτει οποιασδήποτε μορφής πρόσβαση, ούτε και στα σχέδια της προτεινόμενης ανάπτυξης προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου που να του παρέχει πρόσβαση.   Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής, για να επιτραπεί ανάπτυξη θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη, ικανοποιητική άνετη και ασφαλή δημόσια (όπου απαιτείται) προσπέλαση.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταλήγει ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του κ. Ν. Αναστασιάδη αποκτήσει προσπέλαση η οποία να ικανοποιεί τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής, η τυχόν αίτηση για αξιοποίησή της θα αντιμετωπισθεί με βάση τις διατάξεις της Δήλωσης Πολιτικής.           

Στα συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται επίσης ότι η πολεοδομική αίτηση για την προτεινόμενη ανάπτυξη, που υποβλήθηκε στις 17.1.2017, στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού δεν υπογράφεται από όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των προς ανάπτυξη τεμαχίων, σε αντίθεση με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, απουσιάζει η υπογραφή του Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος, λόγω της μη ολοκλήρωσης του διαχωρισμού εξακολουθεί, έστω και τύποις, να αποτελεί τον ένα εκ των δύο συνιδιοκτητών του τεμαχίου αρ. 57. Συνεπώς, αναφέρεται, η αίτηση δεν θα έπρεπε να είχε προωθηθεί περαιτέρω χωρίς τη δική του υπογραφή. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η μελέτη της αίτησης άρχισε και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (διαβουλεύσεις) παρόλο που δεν υπογράφεται από τον Ν. Αναστασιάδη, ενόψει της αναφοράς στα έγγραφα που τη συνοδεύουν ότι εκκρεμεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αίτηση για διαίρεση του τεμαχίου. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε από το Τμήμα, οι αιτητές έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολή ημερ. 21.11.2017, ότι για την περαιτέρω προώθηση της αίτησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να τακτοποιηθεί και το πιο πάνω θέμα.

«Ως εκ τούτου, η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει ότι η αίτηση δεν θα έπρεπε να είχε προωθηθεί χωρίς την υπογραφή του κ. Ν. Αναστασιάδη», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμα ότι παρόλο ότι, στη βάση σχετικού Διατάγματος που έχει εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών ως Πολεοδομική Αρχή, η εξουσία για άσκηση πολεοδομικού ελέγχου για αναπτύξεις, όπως η συγκεκριμένη, εκχωρείται στη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και όχι στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, ο φάκελος της αίτησης, ενώ υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού στις 17.1.2017, στάλθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος από το Επαρχιακό Γραφείο την 1.11.2017 για περαιτέρω χειρισμό ενόσω η εξέταση της αίτησης ήταν ήδη σε εξέλιξη, και τούτο έγινε κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του Τμήματος μετά τη δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα και την ενημέρωση που ζήτησε από τον Επαρχιακό Λειτουργό.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι εντός 5 εκ των 20 τεμαχίων της προτεινόμενης ανάπτυξης, εκδόθηκαν το 2009 ισάριθμες 5 πολεοδομικές άδειες για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, οι οποίες, μετά από παρατάσεις και επανέκδοση, βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 14.10.2018. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι εγείρονται ερωτηματικά για την έκδοση των 5 αδειών για μεμονωμένη κατοικία εντός των υπό αναφορά τεμαχίων, εφ΄ όσον, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αρχικών αιτήσεων, όσο και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την επανέκδοσή τους, ιδιοκτήτες των υπό ανάπτυξη τεμαχίων ήταν οι εταιρείες Parnitha Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd, ανάλογα.

Σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στις 22.6.2011 στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ακολουθούμενη πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός ορίων ανάπτυξης αντιμετωπίζεται λανθασμένα από ορισμένες πολεοδομικές αρχές, ως κεκτημένο δικαίωμα των ιδιοκτητών. Όπως αναφέρεται «οι πολεοδομικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη και να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες (ανάγκη στέγασης οικογένειας του ιδιοκτήτη κλπ)».

Επίσης αναφέρεται ότι τα κριτήρια και οι όροι που εγκρίθηκαν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 19.3.2014, για πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών με βάση το Εδάφιο 2 του Άρθρου 111Α  των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων, περιλάμβαναν και το κριτήριο για πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών στη βάση Συλλογικών Μεγάλων Επενδύσεων. Στην πορεία, αναφέρεται, διαφάνηκε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο έχρηζε επικαιροποίησης γιατί δημιουργούσε προβλήματα κατά την εφαρμογή του.

Στις 13.9.2016, το Υπουργικό Συμβούλιο αναθεώρησε το «Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/επιχειρηματιών» και έθεσε νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές. Μεταξύ άλλων όρων/κριτηρίων που αναθεωρήθηκαν/καταργήθηκαν, αφού όπως διαφάνηκε τύγχαναν εκμετάλευσης, ήταν και η κατάργηση του κριτηρίου που αφορούσε Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις.

Γραπτή δήλωση Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Άλλη μια προσπάθεια από τους γνωστούς παραγωγούς λάσπης και fake news σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, όχι μόνο κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος, αλλά αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένους και τους εμπνευστές της παραγωγής λάσπης», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Βίκτωρας Παπαδόπουλος σε σχέση με το πόρισμα της έρευνας του Γενικού Ελεγκτή για το Πέρα Πεδί.

Ο κ. Παπαδόπουλος διερωτάται αν οι λασπολόγοι θα βρουν τη δύναμη να απολογηθούν στον κυπριακό λαό και καταλήγει λέγοντας πως οι πολίτες θα τους δώσουν την απάντηση στις 28 Ιανουαρίου 2018.

Τελευταιες Ειδησεις

06 Μαρτίου
Μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανάμεσα σε Γαλαταριώτη, Τσουλόφτα και Παντελή
21:30
Ανακοινώθηκαν 298 νέα περιστατικά COVID-19 το Σάββατο, δεν καταγράφηκαν θάνατοι
20:55
Μοιρασιά και στο ΓΣΠ, Ομόνοια - Ανόρθωση 0-0
20:19
Ανώτερος ο Ρούμπλεφ απέκλεισε τον Τσιτσιπά και πέρασε στον τελικό του Ρότερνταμ
19:39
Μπάσκετ: ο ΑΠΟΕΛ στα ημιτελικά του κυπέλλου
19:33
"Χρυσός" ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου (Βίντεο)
18:36
Ελλάδα: 2.301 κρούσματα - 452 διασωληνωμένοι - 41 νεκροι
18:10
Στα ημιτελικά ο Μίλαν
18:02
Συμβιβασμός στο "Στέλιος Κυριακίδης": Πάφος - ΑΠΟΕΛ 1-1
17:58
Στ. Πέτσας: Τη Δευτέρα κατατίθενται 300.000 ευρώ σε κάθε σεισμόπληκτο δήμο
17:53
Ερντογάν: Προκλητικές δηλώσεις με πλάνα πολεμικών πλοίων να ανοίγουν πυρ!
17:37
Τουλάχιστον 90 μαχητές σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Υεμένη
17:04
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand