Υπ. Εργασίας:Τα μέτρα που λαμβάνει η ΚΔ για ένταξη των Ρομά είναι οριζόντια

Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ένταξη των Ρομά είναι οριζόντια και στοχεύουν σε όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων και ευρύτερων πολιτικών και δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης, είπε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι τα μέτρα αυτά αφορούν τέσσερις θεματικές ενότητες: την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση, και την υγεία που περιλαμβάνει και την κοινωνική στήριξη.

Σε ομιλία της στο εθνικό συνέδριο ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PEER. Participation, Experiences, Empowerment for Roma Youth, που διάβασε η Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Χαρά Ταπανίδου, η Υπουργός επεσήμανε ότι ενόψει του ότι οι Ρομά της Κύπρου είναι Κύπριοι πολίτες, αυτοί μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις πολιτικές του κράτους σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, όπως είναι το καθολικό σύστημα υγείας, καθώς και γενικότερα το σύστημα κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης της απασχόλησης.

Συνοπτικά να αναφέρω, σημείωσε η κ. Αιμιλιανίδου, την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε άτομα των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και άλλα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί και αφορούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας νέων, μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις και ατόμων με αναπηρίες.Η κ. Αιμιλιανίδου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τόνισε ότι η ένταξη των Ρομά είναι ένα θέμα για το οποίο το Υπουργείο μας ανέλαβε ενεργό ρόλο, αναφέροντας ότι ο ρόλος του Υπουργείου και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αναλήφθηκε το 2011 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ορίστηκαν ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τον συντονισμό των πολιτικών για την ένταξη των Ρομά της Κύπρου.

Η περίοδος αυτή, σημείωσε, συνάδει και με τη χρονική περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και το οποίο ισχύει μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε τη δέσμευση να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί τα μέτρα πολιτικής που υιοθέτησε για την ένταξη των Ρομά στη βάση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης.Στη βάση της υποχρέωσής μας, το 2012, συνέχισε η κ. Αιμιλιανίδου, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά μέτρα πολιτικής για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά της Κύπρου, δηλαδή των Κύπριων πολιτών που είναι Ρομά και οι οποίοι, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Συντάγματος, είναι μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.Επιπρόσθετα, είπε, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ως εθνικό σημείο επαφής ανέλαβαν το συντονισμό των μέτρων αυτών και τη διαβίβαση σχετικών αναφορών σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί την εφαρμογή του πλαισίου και υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2013 το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέχισε, ενισχύθηκε με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά. Η σύσταση, είπε, επέκτεινε το πλαίσιο σε επιπλέον τομείς και η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει από το 2016, να κοινοποιεί ετησίως στην Επιτροπή τόσο τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με τη σύσταση όσο και την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που υιοθέτησε το 2012.“Επιπρόσθετα, στα μέτρα πολιτικής που υιοθετήθηκαν το 2012 περιλαμβάνονται και στοχευμένα μέτρα που αφορούν στον τομέα της στέγασης και εκπαίδευσης. Στον τομέα της στέγασης περιλαμβάνεται η παραχώρηση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και η δημιουργία στεγαστικών προγραμμάτων στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου, όπου εκτιμάται ότι κατοικεί η πλειοψηφία των Κύπριων Ρομά”, συμπλήρωσε.

Στον τομέα της εκπαίδευσης επίσης, σημείωσε, έχουν ληφθεί μέτρα στην περιοχή της Λεμεσού, μέσω της πρόσληψης δασκάλων/καθηγητών και διερμηνέων, που μιλούν την τούρκικη γλώσσα και της υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση της κουλτούρας και πολιτισμού τους.Επιπρόσθετα, η Δράση Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία αποτελεί εξέλιξη του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ανέφερε, αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016, που αξιολογεί την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τους Ρομά.Η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε και σε μια νέα πρωτοβουλία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Ρομά, ανέλαβαν τη δημιουργία της Εθνικής Κυπριακής Πλατφόρμας για τους Ρομά, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πλατφόρμα, είπε, έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις και σκοπός της είναι η ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ανεξάρτητων Υπηρεσιών, τοπικών Αρχών και Ρομά για θέματα που αφορούν στους Ρομά, όπως είναι η στέγαση, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η υγεία και η απασχόληση.“Κατά τις δύο αυτές συναντήσεις διαφάνηκε πόσο σημαντικό είναι να δοθεί η ευκαιρία στους Ρομά να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να δοθεί η ευκαιρία στους αρμόδιους φορείς να εξηγήσουν τις διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο και να συζητήσουν πιθανές λύσεις. Απώτερος στόχος της Πλατφόρμας είναι η ενεργότερη εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των Ρομά, στα θέματα και τις αποφάσεις που τους αφορούν”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 21:57

Τελευταιες Ειδησεις

18 Απριλίου
Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ θα συζητήσουν αύριο την υπόθεση Ναβάλνι
21:05
Σιλβέστρος: Δίδουμε ένα τιτάνιο αγώνα με τη διαδικασία ιχνηλάτησης- Ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση στα σχολεία
20:55
Έκρηξη κρουσμάτων: 852 νέα περιστατικά κορονοϊού και τρεις θάνατοι ανακοινώθηκαν την Κυριακή
20:32
ΗΠΑ: Θα υπάρξουν συνέπειες για τη Ρωσία εάν πεθάνει ο Ναβάλνι
20:20
Συμμετοχή Δένδια στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ
19:58
Προεδρικές εκλογές στις 26 Μαΐου στη Συρία
19:40
Στην Κύπρο εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου για επιθεώρηση
19:30
Πήρε το ντέρμπι ο Απόλλωνας και παρέμεινε σε τροχιά τίτλου
19:26
«Βαθιά ανησυχία» της ΕΕ για την κατάσταση της υγείας του Ναβάλνι
19:07
ΗΠΑ: Μέχρι την Παρασκευή η απόφαση για το εμβόλιο της Johnson&Johnson
18:53
Ελλάδα: 65 θάνατοι και 1829 νέα κρούσματα κορονοϊού
18:28
Μακρόν: Οι διεθνείς δυνάμεις θα πρέπει να χαράξουν "σαφείς κόκκινες γραμμές" με την Μόσχα
18:21
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand