Ολοκληρώθηκε η συνεδρία στη Βουλή- Τι προνοούν τα 10 νομοσχέδια

Τα 10 νομοσχέδια της κυβέρνηση για τις εκποιήσεις:

1. Τροποποίηση του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως Ακίνητων (νομοσχέδιο για εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων).

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστέθηκε διάταξη με βάση την οποία ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται αντί να προβεί σε διορισμό εκτιμητή να ζητήσει όπως η αξία γενικής εκτίμησης που αφορά ενυπόθηκο ακίνητο να είναι η εκτιμημένη αγοραία αξία του εν του λόγω ακινήτου. Επίσης προστίθεται διάταξη πως το ενυπόθηκο ακίνητο δεν πωλείται σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν 2% του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένο πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του, ή σε γονέα του ή σε κατιόντα   (απόγονο) αυτού μέχρι τρίτου βαθμού, ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή εργαζόμενο, του ενυπόθηκου δανειστή.

Επίσης στο νομοσχέδιο προστέθηκε το μέρος IVB που προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που ενυπόθηκο ακίνητο ή μέρος αυτού έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο, η πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου προς ικανοποίηση εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επί αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου νοουμένου ότι έχει καταβληθεί το 80% του τιμήματος πώλησης.

Προστέθηκε επίσης διάταξη με βάση την οποία ο ενυπόθηκος δανειστής που είναι πιστωτικό ίδρυμα που διέπεται από τις πρόνοιες του περί πιστωτικών ιδρυμάτων νόμου, σε περίπτωση που πωλεί δάνειο ή ομάδα δανείων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ο ενυπόθηκος οφειλέτης διατηρεί τα δικαιώματα του έναντι του αγοραστή του δανείου του και ο αγοραστής του δανείου τις υποχρεώσεις του έναντι του οφειλέτη, όπως αυτά απορρέουν από τη νομοθεσία και από τη σύμβαση μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη και ειδικά διατηρεί το δικαίωμα του για αναδιάρθρωση των πιστωτικών του διευκολύνσεων και για προσφυγή του στη διαδικασία διαμεσολάβησης όπως προβλέπεται στον περί εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων νόμο και στο νόμο για εξώδικη επίλυση των  διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης.

2. Υποβλήθηκε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Κεντρικής Τράπεζας νόμο με σκοπό η Κεντρική Τράπεζα να υποβάλλει έκθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά τριμηνία στην οποία να αναφέρονται ο αριθμός, το είδος και το ύψος των χορηγήσεων που αναδιαρθρώθηκαν ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά χρηματοδοτικό ίδρυμα, η πρόοδος των εισπράξεων καθυστερημένων οφειλών και η εφαρμογή διατάξεων του νόμου για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων (διατάξεις VIA + VIB).

 

3. Υποβλήθηκε νομοσχέδιο που σκοπεύει να ενθαρρύνει τις αναδιαρθρώσεις και τροποποιεί τους περί φορολογίας του εισοδήματος νόμους κατά τρόπο ώστε  οι αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα διενεργηθούν για περίοδο δύο ετών:

Να απαλλάσσεται του φόρου οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Καμιά εξισωτική πρόσθεση ή αφαίρεση που προκύπτει από την αποξένωση ή παύση χρήσης σε επιχείρηση ακίνητης ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, Σε περίπτωση πώλησης ή κατοχής για ίδια χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης ή πώλησης από το δανειολήπτη, θα υπολογίζεται φορολογητέο εισόδημα στο δανειολήπτη, στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ή η τιμή που καθορίστηκε για σκοπούς αναδιάρθρωσης οποιασδήποτε από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου με αυτή τη ρύθμιση μειώνεται το κόστος αναδιάρθρωσης για τους οφειλέτες οι οποίοι σε αυτό το στάδιο της δεινής οικονομικής κατάστασης πρέπει οι οφειλέτες να ενθαρρυνθούν να προβούν σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

4. Υποβλήθηκε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων νόμο που προβλέπει την πώληση των δανειακών χαρτοφυλακίων μόνο σε νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα και σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και τη ρύθμιση της αδειοδότησης και εποπτείας των αδιεοδοτημένων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τα οποία διέπονται από τους κανονισμούς που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα και τα οποία υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι να διέπεται από διατάξεις ρύθμισης και εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα η πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων.

 

5. Υποβλήθηκε νομοσχέδιο που τροποποιεί τα περί Κτηματολογίου και Χωρομετρικού Τμήματος τέλη και δικαιώματα ώστε για περίοδο δύο ετών τα τέλη εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου από ενυπόθηκο οφειλέτη προς «δανειστή», όπως ερμηνεύεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο ή και τα υποθηκευτικά τέλη που θα προκύπτουν από την αναδιάρθρωση να μην είναι απαγορευτικό για τους ενυπόθηκους οφειλέτες, οι οποίοι στο στάδιο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να προβούν σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

6. Υποβλήθηκε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί νομικής αρωγής νόμο ώστε να παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε ενυπόθηκους οφειλέτες σε δικαστική διαδικασία σχετικά με την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου που διενεργείται στο πλαίσιο της εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων.

7. Νομοσχέδιο  που τροποποιεί τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμο  με σκοπό:  (α) η προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων, με την απαγόρευση επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης που προκύπτει από τη μονομερή άσκηση, από πιστωτικό ίδρυμα, τυχόν συμβατικού δικαιώματος που προκύπτει από ρήτρα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου,  (β) η απαγόρευση επιβολής επιτοκίου υπερημερίας πέραν των 2 εκατοστιαίων μονάδων και,  (γ) η διαφάνεια ως προς τον υπολογισμό των επιτοκίων όλων των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων

8. Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Κεφαλαιουχικών κερδών Νόμο  και  προβλέπει όπως για τις αναδιαρθρώσεις που θα διενεργηθούν για περίοδο 2 ετών (i) να μην καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ακινήτου ή μετοχών εταιρείας στα πλαίσια αναδιάρθρωσης, και (ii) σε περίπτωση πώλησης ακινήτου ή μετοχών εταιρείας, ή κατοχής για ιδία χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας, από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης, ή πώλησης ακινήτου ή μετοχών εταιρείας από το δανειολήπτη υπολογίζεται φορολογητέο κέρδος στο δανειολήπτη, όπου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ή η τιμή που καθορίστηκε για σκοπούς αναδιάρθρωσης, οποιαδήποτε από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

9. Υπεβλήθη νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους που σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, προτείνεται όπως για τις αναδιαρθρώσεις που θα διενεργηθούν για περίοδο 2 ετών να μην καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για την Άμυνα σχετικά με λογιστικό κέρδος και λογιζόμενο μέρισμα το οποίο προκύπτει στα πλαίσια αναδιάρθρωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πώλησης ή κατοχής για ίδια χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης ή πώλησης από το δανειολήπτη, θα υπολογίζεται λογιστικό κέρδος στο δανειολήπτη για σκοπούς του παρόντος νόμου, όπου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ή τη τιμή που καθορίστηκε για σκοπούς αναδιάρθρωσης, οποιαδήποτε από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

10. Κατατέθηκε νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί χαρτοσήμων νόμους  και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση  στο αναφερόμενο νομοσχέδιο προτείνεται όπως για τις αναδιαρθρώσεις που θα διενεργηθούν για περίοδο 2 ετών, οι συμβάσεις και  τα έγγραφα που συνομολογούνται δεν θα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, αναφορικά με υφιστάμενες οφειλές. Με αυτή τη ρύθμιση, το τέλος χαρτοσήμου δεν αυξάνει το κόστος της αναδιάρθρωσης για τους οφειλέτες. Με αυτές τις ρυθμίσεις, όπως αναφέρεται, μειώνεται το κόστος της αναδιάρθρωσης για τους οφειλέτες οι οποίοι στο στάδιο αυτό της δεινής οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η Κύπρος πρέπει να ενθαρρύνουν να προβούν σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους με το μικρότερο δυνατό κόστος.

(Πηγή: Κυπέ)

 

15:45 Ολοκληρώθηκε η συνεδρία. 

12:55 Επαναρχίζει η Κοινή Συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών και Οικονομικών, στην παρουσία των αρμοδίων Υπουργών. Η συνεδρία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Στη Βουλή, μετέβη πριν από λίγο και η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

10:50 Διεκόπη η κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Οικονομικών, που άρχισε κεκλεισμένων των θυρών στην παρουσία των αρμοδίων Υπουργών Σωκράτη Χάσικου και Χάρη Γεωργιάδη, του Γενικού Εισαγγελέα και αντιπροσώπων της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι Κοινοβουλευτικές ομάδες, θα συνέλθουν ώστε να συζητήσουν τα 10 νομοσχέδια που διαβιβάστηκαν πριν από λίγο στη Βουλή. Οι αρμόδιοι Υπουργοί, παραμένουν στο Κοινοβούλιο μέχρι την επανέναρξη της συνεδρίας.

10:00 Άρχισε η κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Συντάκτης: Νίκος Κέττηρος

Πηγή : Παναγιώτης Καπαρής

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 16:30

Τελευταιες Ειδησεις

10 Απριλίου
Η ΑΕΚ νίκησε με 67-63 τον Κεραυνό και έκανε το 2-0 στους τελικούς (βίντεο)
21:20
Στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου επενδύει η Εθνική Φρουρά
21:18
Αλυσίδες μετάδοσης του κορωνοϊού εντοπίστηκαν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια στη Λεμεσό
21:17
Τέσσερις θάνατοι από COVID-19 και 446 περιστατικά, ανακοινώθηκαν το Σάββατο
20:47
Δέκα σφαίρες εκ των οποίων δύο στο κεφάλι δέχτηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ
20:39
Ο Vergne εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας και πήρε την νίκη στο E-Prix Ρώμης
20:25
Ο Σταύρος Γαβριήλ χάρισε στον ΑΠΟΕΛ στην 4η διαδοχική νίκη
20:20
Απάντηση στον Πρόεδρο ΔΗΚΟ για Κυπριακό, πολιτογραφήσεις, πανδημία, οικονομία, δίνει η Κυβέρνηση
20:20
Ο Κυπριακός ελληνισμός οφείλει να ανησυχεί για Πενταμερή, είπε ο Ν. Παπαδόπουλος
20:17
Στις 17 Απριλίου η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου
19:40
Προγραμματισμός εγκατάστασης 10 χιλ. κλινών προσωρινής νοσηλείας στην Μπανγκόγκ για COVID-19
18:40
Ελλάδα: 2.801 νέα κρούσματα, 781 διασωληνωμένοι, 75 θάνατοι
17:54
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand