Ελεγκτική υπηρεσία για τα AVL στην αστυνομία. Τι καταγράφει και ποιους καίει

Μεγάλες καθυστερήσεις στην επιδιόρθωση εξοπλισμού ή του λογισμικού του συστήματος εντοπισμού θέσης οχημάτων και πλοήγησης της Αστυνομίας, αλλά και την στάθμευση μεγάλου αριθμού τέτοιων οχημάτων στις διευθύνσεις διαμονής μελών της Αστυνομίας, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της για διαχειριστικό έλεγχο που διεξήγαγε για το σύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων (AVL) και την συμμόρφωση των μελών της Δύναμης με τις σχετικές πρόνοιες για την χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων, την οποία δίνει στη δημοσιότητα.
 
Επιδιόρθωση κατά μέσο όρο εντός 75 ημερών, αντί για 48 ωρών
--------------------
 
Συγκεκριμένα, στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι «ο απαιτούμενος χρόνος για την επιδιόρθωση μιας βλάβης ανερχόταν, κατά μέσο όρο, στις 75 ημερολογιακές ημέρες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του Συστήματος».

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη σύμβαση «ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 24 ωρών και ακολούθως να προβεί στην επιδιόρθωση της βλάβης εντός 48 ωρών από τη λήψη του Δελτίου Κλήσης».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε επίσης ότι ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές του Συστήματος δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που καθορίστηκαν από την Αστυνομία.

Η Αστυνομία, αναφέρεται στην έκθεση, «δεν έχει αξιώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου στην πρόνοια των όρων της σύμβασης, για αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού με άλλο, μέχρι την επιδιόρθωσή του».

Επίσης, η υλοποίηση, από μέρους του Αναδόχου, των αναγκαίων εργασιών ελέγχου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος/εφαρμογών δεν επιβεβαιώνεται, αφού δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εκθέσεις.

Παράλληλα, δεν έχει υλοποιηθεί, από τον Ανάδοχο, οποιαδήποτε αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος, κατά παράβαση των όρων της σύμβασης.

Την ίδια ώρα, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος τόσο της ποιότητας, όσο και της πληρότητας των παραδοτέων της σύμβασης, λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους του Αναδόχου.

Από τον έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία «αριθμός καινούριων συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων παραμένουν αναξιοποίητες ως απόθεμα, παρά την επιβεβαιωμένη ανάγκη για εγκατάστασή τους σε επιπρόσθετα οχήματα του στόλου της Αστυνομίας».

Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα, αριθμός συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων παραμένει εγκατεστημένος, για μεγάλη χρονική περίοδο, σε οχήματα που έχουν ήδη ακινητοποιηθεί ή προορίζονται προς εκποίηση, χωρίς να έχει προωθηθεί οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασής τους στον υπόλοιπο ενεργό στόλο οχημάτων.

«Από το σύνολο των φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων και προσώπων, ποσοστό 38% ουδέποτε έχει αξιοποιηθεί, παραμένοντας ως απόθεμα», αναφέρεται.

Η έκθεση σημειώνει ότι «οι 49 από τις 50 συσκευές πλοήγησης, που ήταν εγκατεστημένες σε όχημα του στόλου της Αστυνομίας, παρουσίασαν βλάβη και ποσοστό 48% εξακολουθούσε να ήταν εκτός λειτουργίας, παρόλο ότι  είχαν παρέλθει δύο εβδομάδες από την εκδήλωση της βλάβης».

Το λογισμικό του συστήματος παρουσίασε συνολικά 15 βλάβες, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, θέτοντας εκτός λειτουργίας τον κεντρικό διακομιστή, γεγονός που είχε ως συνέπεια την απώλεια ολόκληρου του συστήματος σε παγκύπρια βάση, προστίθεται.

Παράλληλα, «μόνο για το 17% των περιπτώσεων βλαβών του εξοπλισμού των οχημάτων, είχαν εκδηλωθεί από τους υπευθύνους οι αναγκαίες ενέργειες για επιδιόρθωσή τους».

Σύμφωνα με την έκθεση «βασικές δυνατότητες/χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου συστήματος παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποίητες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται χρονική καθυστέρηση στην αποκατάσταση μιας βλάβης, καθώς επίσης αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του στόλου των οχημάτων της Αστυνομίας».
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται εισηγήθηκε όπως, «βάσει των προνοιών της σύμβασης για δωρεάν εγγύηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος/εφαρμογών, το ΤΤΑ προβεί στις ανάλογες υποδείξεις προς τον Ανάδοχο, για άμεση προώθηση των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών προς αποκατάσταση των πιο πάνω».

Προστίθεται ότι έγινε επίσης εισήγηση όπως ο έλεγχος των συγκεκριμένων ιδιοτήτων/εφαρμογών του συστήματος επεκταθεί και στον υπόλοιπο στόλο οχημάτων της Αστυνομίας που διαθέτουν τον πιο πάνω εξοπλισμό, πριν από την παρέλευση της περιόδου 24μήνης δωρεάν εγγύησης.
 
Στάσεις σε 324 από τα 412 οχήματα στις διευθύνσεις μελών της Αστυνομίας
-------------
 
Από τον έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ότι «από το σύνολο των 412 οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφεραν τον απαιτούμενο εξοπλισμό εντοπισμού θέσης, κατά τη χρονική περίοδο 1.4.2019 μέχρι 18.7.2019, τα 324 (ποσοστό 79%) προέβηκαν σε στάσεις επί των διευθύνσεων που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις τόπου διαμονής μελών της Δύναμης, οι οποίοι παρουσιάζονται ως οδηγοί των υπό αναφορά 412 οχημάτων».

Στη συνέχεια, από εξέταση των καταχωρίσεων του συστήματος σε τυχαίο δείγμα δέκα οχημάτων, προέκυψαν, σε διάστημα 109 ημερολογιακών ημερών, συνολικά 212 περιστατικά στάθμευσης σε διευθύνσεις που συμπίπτουν με εκείνες όπου διαμένουν μέλη της Δύναμης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίσθηκε υπηρεσιακό όχημα, για το οποίο σε χρονικό διάστημα 92 ημερών, καταγράφηκαν συνολικά 80 περιστατικά παράβασης των διατάξεων της σχετικής, με τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, νομοθεσίας.

Επίσης, σε 15 συνολικά περιπτώσεις, ο χρόνος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων σε διευθύνσεις που συμπίπτουν με εκείνες όπου διαμένουν συγκεκριμένα μέλη της Δύναμης, υπερέβαινε τη μία ώρα.

«Εντοπίσθηκε υπηρεσιακό όχημα που παρέμεινε σταθμευμένο σε διεύθυνση, που συμπίπτει με τη διεύθυνση διαμονής συγκεκριμένου Αστυφύλακα, για συνεχή χρόνο 5 ωρών και 46 λεπτών», προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται πλήρη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων.

«Για τις κινήσεις/δρομολόγια που, βάσει καταγραμμένων στοιχείων και αναφορών, τόσο στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό βιβλίο κίνησης οχημάτων, όσο και στο Ημερολόγιο του Σταθμού/ Τμήματος/Μονάδας, δεν φαίνεται να διενεργήθηκαν για συγκεκριμένο υπηρεσιακό σκοπό, να διεξαχθούν οι απαιτούμενες διοικητικές και πειθαρχικές έρευνες, για καταλογισμό τυχόν ευθυνών, όπου προκύπτουν», αναφέρεται.

Αφότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων και Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, αναφορικά με τον εντοπισμό παρόμοιων περιστατικών μη συμμόρφωσης στη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς, ζητάει όπως τηρηθεί ενήμερη τόσο με τα ευρήματα/διαπιστώσεις που θα προκύψουν όσο και για τις αντίστοιχες διορθωτικές ή/και βελτιωτικές ενέργειες από μέρους των υπευθύνων.

Γίνεται επίσης εισήγηση όπως ο ΓΔ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης εκδώσει γραπτές οδηγίες προς τα εμπλεκόμενα μέλη της Δύναμης, επισημαίνοντας ότι όλα ανεξαιρέτως τα αστυνομικά οχήματα, πλην του υπηρεσιακού οχήματος του Αρχηγού Αστυνομίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς, ο προορισμός και ο σκοπός της εκάστοτε κίνησης, καθώς και όλο το πλήρωμα του οχήματος, καταχωρίζονται ανελλιπώς από τους οδηγούς τόσο στο ηλεκτρονικό βιβλίο κινήσεως οχημάτων όσο και στο αντίστοιχο ημερολόγιο σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΤΤΑ και τις Αστυνομικές Διατάξεις.

Προτείνει επίσης όπως «η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω να υπόκειται σε τακτικό και συστηματικό έλεγχο από τους υπεύθυνους ελέγχου κινήσεων, καθώς και κατά τις διοικητικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους Αστυνομικούς Διευθυντές/Διοικητές και την Ηγεσία της Αστυνομίας».

Εισηγείται ακόμα αξιοποίηση της δυνατότητας του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης στόλου, για ετοιμασία αναλυτικών αναφορών σε σχέση με την πορεία οποιουδήποτε οχήματος (snail-trail), με επιλογή οποιασδήποτε ημέρας και ώρας, είτε σε χάρτη είτε σε πίνακα, με εμφάνιση των οδών, χρόνο εκκίνησης–στάσης, απόσταση που διένυσε, καταστάσεις συναγερμών κ.λπ., προκειμένου τα εν λόγω δεδομένα να αντιπαραβάλλονται, δειγματοληπτικά, με τα αντίστοιχα στοιχεία στο ηλεκτρονικό βιβλίο κίνησης οχημάτων, καθώς και στο αντίστοιχο Ημερολόγιο.   

Εισήγηση γίνεται και για αξιοποίηση της εφαρμογής Geofencing για καταχώριση/αποτύπωση, στον ψηφιακό χάρτη, των διευθύνσεων των μελών του πληρώματος του εκάστοτε αστυνομικού οχήματος.

Η Αστυνομία, αναφέρεται, με επιστολή της στις 21 Φεβρουαρίου, 2020 ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχουν δοθεί οδηγίες προς το ΤΤΑ για προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών, αναφορικά με την κυκλοφορία σχετικής εγκυκλίου προς όλους τους προϊστάμενους των εμπλεκόμενων κλιμακίων, στην οποία να περιλαμβάνονται όλες οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η Αστυνομία θα προχωρήσει επίσης στην μελέτη του ενδεχόμενου επέκτασης της τοποθέτησης του συγκεκριμένου συστήματος στον στόλο των αστυνομικών οχημάτων των λοιπών Τμημάτων/Διευθύνσεων/Μονάδων/ Υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Θα προωθηθούν επίσης οι απαιτούμενες ενέργειες «για εξεύρεση μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση των εμπλεκομένων στις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους, που αφορούν στη λειτουργία του υπό αναφορά συστήματος».

Τα ευρήματα της ειδικής έκθεσης και όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν «διαβιβασθεί στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων και Επιθεωρήσεων (ΔΕΠ&Ε), με οδηγίες όπως προχωρήσει στη διενέργεια έρευνας», σημειώνεται.

 

 

Πηγή ΚΥΠΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 21:10

Τελευταιες Ειδησεις

22 Απριλίου
Η Ολομέλεια ψήφισε το νόμο για τις κρατικές εγγυήσεις
21:35
Handelsblatt: Να υιοθετηθεί σε όλη τη Μεσόγειο το μοντέλο των ελληνικών covid-free νησιών
21:17
«Κράτα απόσταση, πρόσεχε…είναι απλό» το μήνυμα εκστρατείας ΟΣΑΚ και Υπουργείου Υγείας για αναχαίτιση πανδημίας
21:04
Ο πρόεδρος Σταϊνμάιερ υπέγραψε το «φρένο έκτακτης ανάγκης» για την πανδημία
20:49
Γαλλία: Σταδιακή άρση των μέτρων από τις αρχές Μαΐου
20:28
Triggs: Πρόσβαση στο άσυλο & βελτίωση συνθηκών αιτητών στην Κύπρο
20:15
Η Σλοβακία απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τσεχία
20:07
Ένας θάνατος και 927 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοινώθηκαν την Πέμπτη
20:04
Η Βουλή ζήτησε δημοσιοποίηση του ενδιάμεσου πορίσματος της ερευνητικής για τις πολιτογραφήσεις
19:52
Η Μόσχα λέει ότι θα αντιδράσει τάχιστα στις τελευταίες απελάσεις Ρώσων διπλωματών που αποφάσισε η Πράγα
19:35
Διαβατήρια εμβολιασμού: «Προτεραιότητα» Λονδίνου - Απρόθυμοι για διακοπές εξωτερικού οι Βρετανοί
19:17
Λαγκάρντ: Στο β' εξάμηνο του 2022 οι οικονομίες θα επιστρέψουν στα προ πανδημίας επίπεδα
19:02
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand