ECOFIN: Oι 27 υιοθέτησαν συμπεράσματα για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Συμπεράσματα  για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα οποία αποσκοπούν στην παροχή καθοδήγησης στην Κομισιόν εκ των προτέρων των νομοθετικών προτάσεών της το 2021 σχετικά με ένα ενιαίο βιβλίο κανόνων, την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ και έναν μηχανισμό συντονισμού και υποστήριξης για τα κράτη μέλη, κατέληξαν οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατά τη σημερινή συνεδρίαση του  ΕCOFIN.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως προετοιμάστηκε από τo Coreper και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Στο σχέδιο συμπερασμάτων, το Συμβούλιο περιγράφει διάφορους τομείς στους οποίους η Κομισιόν πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων της ΕΕ  μέσω ενός άμεσα εφαρμοστέου κανονισμού. Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης τη σύσταση εποπτικού επιπέδου σε επίπεδο ΕΕ με άμεσες εποπτικές εξουσίες σε επιλεγμένο αριθμό οντοτήτων υψηλού κινδύνου, καθώς και την εξουσία ανάληψης εποπτείας από έναν εθνικό εποπτικό φορέα σε σαφώς καθορισμένες και εξαιρετικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και επίσημα τα συμπεράσματα με γραπτή διαδικασία μετά τη βιντεοδιάσκεψη.

"Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη γερμανική Προεδρία. Πρόσφατες υποτιθέμενες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντός της ΕΕ, υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα δράσης. Περισσότερο εναρμονισμένοι κανόνες και εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να ενισχύσουμε το πλαίσιο της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι ένα σημαντικό σημάδι ότι όλοι είμαστε ενωμένοι για σκληρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε σχετικά ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Γερμανίας Olaf Scholz.

Εν συνεχεία, όπωως έγινε γνωστό, η Κομισιόν ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2017 για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα και παρουσίασε στοιχεία του επερχόμενου σχεδίου δράσης του, το οποίο αναμένεται να καθορίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με ένα συνδυασμό συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ορισμό του ECOFIN, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι τραπεζικά δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που είναι απίθανο να εξοφληθούν πλήρως. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη παρά τη σημαντική πρόοδο στη μείωσή τους τα τελευταία χρόνια. Η κρίση COVID-19 αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών τους. Οι Υπουργοί συμφώνησαν για τη σημασία της επιτάχυνσης της εφαρμογής των εκκρεμών μέτρων από το σχέδιο δράσης του 2017. Θα συζητήσουν δε το νέο σχέδιο δράσης μόλις παρουσιαστεί από την Κομισιόν.

Ακολούθωως, ο Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (EFB), παρουσίασε την ετήσια έκθεση του EFB για το 2020. Η έκθεση παρέχει μια ανάλυση της εποπτείας και του συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ και στοχεύει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κυρίως της Κομισιόν, στις προσπάθειές να ενισχύσει το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, προσφέρει μια αξιολόγηση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2019 και μια μελλοντική ανάλυση πιθανών βελτιώσεων στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η Προεδρία παρουσίασε τρία σύνολα συμπερασμάτων του Συμβουλίου που καταρτίστηκαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 και τις στατιστικές της ΕΕ. Τα συμπεράσματα αναμένεται να εγκριθούν από το Συμβούλιο μετά τη βιντεοδιάσκεψη, είτε σε φυσική σύνοδο του Συμβουλίου είτε με γραπτή διαδικασία.

Επιπλέον η Προεδρία ενημέρωσε επίσης τους Υπουργούς, μαζί με την Κομισιόν, σχετικά με τις συζητήσεις στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών και τις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ / Παγκόσμιας Τράπεζας τον Οκτώβριο.

Τέλος, η Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις νομοθετικές προτάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές για τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών και τον κανονισμό συγκριτικής αξιολόγησης που ενέκρινε πρόσφατα το Συμβούλιο και εργάστηκαν για τις νομοθετικές προτάσεις για ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και στοιχεία κρυπτογράφησης. Τόνισε επίσης τη σημασία της ταχείας συμφωνίας σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC 7).

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο κανονισμούς αναδιατύπωσης, έναν για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και έναν δεύτερο για την επίδοση εγγράφων, για τον εκσυγχρονισμό των διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ αρχών μέσω ψηφιοποίησης. Μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2020, το κείμενο θα υποβληθεί τώρα στο Κοινοβούλιο για την τελική έγκρισή του.

"Η πανδημία COVID-19 τόνισε την ανάγκη για ένα σύγχρονο και ψηφιακό σύστημα δικαιοσύνης. Οι κανονισμοί που εκδίδονται σήμερα θα επιτρέψουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών, καθιστώντας ευκολότερο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη δικαιοσύνη", δήλωσε η
Christine Lambrecht, Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών της Γερμανίας

Οι εκσυγχρονισμένοι κανονισμοί επιδιώκουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών εκμεταλλευόμενοι την ψηφιοποίηση και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, και με αυτά τα μέσα για την προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της δίκαιης δίκης για τα μέρη.

Οι αλλαγές και στους δύο κανονισμούς περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής, το οποίο αποτελείται από διασυνδεδεμένα εθνικά συστήματα πληροφορικής, για τη διαβίβαση εγγράφων και αιτημάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Όσον αφορά την επίδοση εγγράφων, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα έγγραφα μπορούν να επιδοθούν ηλεκτρονικά και απευθείας σε παραλήπτη με γνωστή διεύθυνση σε άλλο κράτος μέλος, όταν η ρητή συγκατάθεσή τους έχει δοθεί εκ των προτέρων. Η υπηρεσία μπορεί να εκτελεστεί μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης ή, υπό πρόσθετες συνθήκες, μέσω e-mail.

Οι νέοι κανόνες προωθούν επίσης τη χρήση τηλεδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που συνεπάγεται ακρόαση μάρτυρα, συμβαλλόμενου μέρους ή εμπειρογνώμονα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

Πηγή: Αθανάσιος Αθανασίου

Τελευταιες Ειδησεις

02 Μαρτίου
Ζωντανά από το ΡΙΚ το ευρωπαϊκό κλειστού στίβου
16:06
Τρείς αγώνες για την Εθνική Αντρών
16:01
Συνάντηση με τον ηθοποιό Ανδρέα Φυλακτού, είχε η υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη.
15:53
Συνάντηση με τον ηθοποιό Ανδρέα Φυλακτού, είχε η υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη.
15:49
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Τα μονοκλωνικά αντισώματα "Ρεγκν-cov2", μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ασθενών
15:45
Απαντητική επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, απέστειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης
15:34
Β. Παπαδόπουλος: "Το ΑΚΕΛ διεξάγει προεκλογική εκστρατεία εκτοξεύοντας ύβρεις και λάσπη"
15:33
Α. Κυπριανού: "Η Κυβέρνηση παραμένει εκτεθειμένη και έχει ξεπεράσει κάθε όριο" (βίντεο)
15:20
Διακαίωση παραπονούμενου για καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών.
14:58
Ρωσία :Ανακοίνωσε 11.565 νέα κρούσματα και 441 θανάτους
14:50
Xρυσές σφαίρες: Σάρωσε τα βραβεία η τηλεοπτική σειρά του Netflix «The Crown»
13:44
Κυριακίδου: Εφικτός ο στόχος εμβολιασμού του 70 τοις εκατόν του πληθυσμού της ΕΕ έως τον Ιούνιο
13:26
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand